Nabór na opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Nabór na opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie poszukuje osobę do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych.

Charakter umowy: umowa zlecenie

Okres obowiązywania umowy: 01.08.2011 r  do 31.12.2011 r

Ogólny zakres wykonywania czynności :

 Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia , w tym zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania , motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji , prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie , także w formie asystowania codziennych czynnościach życiowych , współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno- terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby.

Praca dotyczy 80 godzin w miesiącu.

Niezbędne wymagania :

1. Posiadanie  kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego ,psychologa , pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki , asystenta osoby niepełnosprawnej ,opiekunki środowiskowej , specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedze i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek ;

 1. szpitalu psychiatrycznym,
 2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla  osób  z zaburzeniami psychicznymi,
 3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 4. ośrodku terapeutyczno- edukacyjno- wychowawczym,
 5. zakładzie rehabilitacji,
 6. innej jednostce niż wymienione w pkt.1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze

lub posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie w/w kwalifikacji , posiadające co najmniej roczny staż pracy w w/w jednostkach.

2. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie :

 1. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
 2. kształtowania nawyków celowej aktywności,
 3. prowadzenia treningu zachowań społecznych,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

Wymagania dodatkowe :

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się,
 2. umiejętności organizowania pracy w miejscu zamieszkania  klienta,
 3. spostrzegawczość, podzielność uwagi,
 4. zrównoważenie emocjonalne,
 5. odporność na trudne sytuacje i stres

Oferta powinna zawierać:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. Oświadczenie wykonawcy ,że ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r Nr 101, poz.926 z  póź. zm.),
 5. W przypadku posiadania kwalifikacji innych niż określone z niezbędnych wymaganiach tj. inny zawód dający wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze należy przedłożyć suplement określający ramy programowe kształcenia.

Oferty należy składać lub przesyłać do dnia 22 .07.2011 r na adres :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Spokojna 1
32- 840 Zakliczyn

Informacje merytoryczne – tel. 014- 66-52-263