Dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Gmina Zakliczyn otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 139 643 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote 00/100). 

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej oraz w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2024 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2024 r.

Całkowity koszt zadania wynosi 1 225 087,04 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych 04/100).

Umowę obustronnie podpisano w dniu 21.02.2024 r.