Dotacja ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Gmina Zakliczyn otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Wartość finansowania zadania z Funduszu Solidarnościowego wynosi 68 707,20 złotych.

Całkowity koszt zadania wynosi: 68 707,20 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedem złotych 20/100 gr).

Celem dofinansowania jest zapewnienie realizacji w 2024 roku zadania jakim jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
a) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności lub,
b) osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi:

– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

– orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.)

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 22 stycznia 2024 r. a zakończenie realizacji na 27 grudnia 2024 r.

Umowę dwustronnie podpisano w dniu 04 marca 2024 r.