Karta Dużej Rodziny

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

1) osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; (adres zameldowania nie jest znaczący w kwestii przyznania karty)

2) cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy

o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Prawo do posiadania Karty

Art. 4. 1. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

2. Członkami rodziny wielodzietnej są:

1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców)

zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica;

3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej

rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2a. Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania, o których mowa w ust. 2b.

2b. Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

3. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd

pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską

przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go

władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy

zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

4. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub

prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im

dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej

Wydanie duplikatu KDR

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2024 r.
od 1 marca 2024 r. składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy wnieść opłatę w wysokości 15 zł. ( kwota za jedną kartę)

Opłatę należy uiścić na wskazany nr konta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie: 36 1540 1203 2001 4287 5204 0001 z dopiskiem: imię i nazwisko (osoby dla których wnosi się o duplikat) – za wyrobienie duplikatu KDR

Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Dodatkowa (druga) forma Karty Dużej Rodziny

Opłata za zamówienie drugiej formy Karty w wysokości 10 zł jest pobierana w sytuacji, gdy członek rodziny wielodzietnej składa wniosek o zamówienie drugiej formy Karty tzn.:

– wniosek o kartę elektroniczną, gdy wcześniej została wydana karta tradycyjna

– wniosek o kartę tradycyjną, gdy wcześniej została udostępniona karta elektroniczna.

Opłatę należy uiścić na wyżej wskazany numer konta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie z dopiskiem: imię i nazwisko (osoby dla których wnosi się dodatkową formę karty) – za wyrobienie dodatkowej formy KDR

Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny.

Wydaniem karty zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie , ul. Rynek 15 telefon 14 6652275 w. 12

Wzór wniosku do pobrania ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu