Dotacja celowa Wojewody – projekt socjalny.

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Gmina Zakliczyn otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 48 498,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100). 

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej w obszarze projekty socjalne mające na celu wsparcie, aktywizację i poprawę jakości życia seniorów poprzez realizację projektu socjalnego obejmującego udzielanie wsparcia w formie pracy socjalnej osobom starszym przez zatrudnionego do tego celu pracownika socjalnego.

Całkowity koszt zadania wynosi: 60 623,14 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote 14/100) w tym wkład własny 12 125,14 (słownie: dwanaście tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 14/100)