CAOS +

CENTRUM AKTYWIZACJI OPIEKI SENIORÓW W KOŃCZYSKACH

Realizatorem projektu „CAOS+ Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus” jest Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych (SFOP). W/w projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie; Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, gdzie jednym z trzech partnerów od 2020 roku jest Gmina Zakliczyn.

Grupę docelową w/w projektu stanowią osoby niesamodzielne w wieku 60+, zamieszkałe na terenie Gminy Zakliczyn, nieaktywne zawodowo, które ze względu na wiek, zły stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora w Kończyskach dysponuje 30-stoma miejscami w tym dla 20-stu osób z terenu Gminy Zakliczyn, ponadto 5 miejsc z 30-stu przeznaczone jest dla osób po udarach mózgu, z chorobą Parkinsona, Alzheimera, Picka, Huntingtonna lub z innymi zespołami otępiennymi.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „CAOS+ Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus” można uzyskać w biurze projektu SFOP, Wesołów 39, 32-840 Zakliczyn tel. 697 093 074 oraz na adres e-mail: b.zychowska@sfop.org.pl

Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.