Przydatne linki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina
Z dniem 31 października 2005 r. rozporządzeniem Rady Ministrów utworzone zostało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W skład Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z działu administracji rządowej „zabezpieczenie społeczne”, „praca” i „sprawy rodziny”

„SPON” Bez Barier https://www.bezbarier.org/
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: prowadzenie Ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych wraz z rehabilitacją, prowadzenie dwóch Ośrodków Wsparcia Dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, pomoc finansową dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i przewlekle chorych.

Dom Pogodnej Jesieni w Zakliczynie http://www.samarytanie.org.pl/dom-pogodnej-jesieni/
Dom Pogodnej Jesieni (DPJ) to stacjonarny dom pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, zapewniający całodobową opiekę mieszkańcom, których wiek, stan zdrowia i sprawność fizyczna wymagają stałej pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych.

Niebieska Linia https://www.niebieskalinia.pl/
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” jest placówką Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Dom Pomocy Społecznej w Stróżach https://www.dpsstroze.pl/
Dom Pomocy Społecznej w Stróżach prowadzi swoją działalność od 1951r. Dom jest placówką przeznaczoną dla kobiet przewlekle psychicznie chorych. Mieści się w dwóch obiektach.

Posterunek Policji w Wojniczu http://bip.tarnow.kmp.policja.gov.pl/332/podlegle-jednostki-poli/komisariat-policji-w/23094,Komisariat-Policji-w-Wojniczu.html
Komisariat Policji w Tarnowie, oddział w Wojniczu.

Gmina Zakliczyn https://www.zakliczyn.pl/

Strona poświęcona Gminie Zakliczyn – aktualności, ogłoszenia i przydatne informacje dla mieszkańców.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie https://rops.krakow.pl/

Podstawowe informacje o działalności ROPS, realizowanych zadaniach i projektach.