Dotacja celowa w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

Dotacja celowa w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Dotacja celowa – dofinansowanie zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Zakliczyn otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 160 793 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100). 

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom potrzebującym pomocy a w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2023 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2023 r.

Całkowity koszt zadania wynosi: 288 793 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100).