Strategia GOPS na lata 2021-2027

Strategia GOPS na lata 2021-2027

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to dokument, który zakłada cele i kierunki działań w zakresie wizji rozwiązywania problemów społecznych gminy Zakliczyn.

Prace nad strategią obejmowały przeprowadzenie kompleksowej diagnozy
społeczno-demograficznej i gospodarczej gminy oraz realizację warsztatów
i spotkań roboczych z udziałem interesariuszy lokalnych oraz pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie.

 W efekcie opracowany został projekt strategii, który poddany był dodatkowym e-konsultacjom społecznym – każdy z mieszkańców mógł zgłosić własne uwagi i propozycje zmian do dokumentu. Na podstawie uwag zgłoszonych w ramach e – konsultacji społecznych opracowana została finalna wersja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Zakliczyn na lata 2021-2027. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Zakliczynie w dniu 25.06.2021 r

Attachments