Dotacja celowa – Program „Opieka 75+”

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – „Opieka 75+”

Gmina Zakliczyn otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 13 981zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100). 

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacją Programu „Opieka 75+” na rok 2021.

W ramach ww. Programu zatrudniono osobę świadczącą usługi opiekuńcze dla osób powyżej 75 r. ż. – pomocą objęto trzy osoby. 

Całkowity koszt zadania wynosi: 31 666,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).