Dotacja celowa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja celowa – na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Gmina Zakliczyn otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 18 296 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100). 
Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Okres realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2023 r. a zakończenie zadania na 31 grudnia 2023 r.
Całkowity koszt zadania wynosi: 33 406,10 zł ( trzydzieści trzy tysiące czterysta sześć złotych 10/100)

Umowa została podpisana z dniem 24 października 2023 r.