RODO

KLAUZULA  INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA  POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKLICZYNIE

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dy­rektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zakliczynie  z siedzibą w Zakliczynie, ul. Rynek 15, 32-840 Zakliczyn.

I . Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres poczty elektronicznej: lukasz.franczyk@casim.com.pl

II. Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie

 • Obowiązujących przepisów prawa,
 • Zawartych umów,
 • Udzielonej zgody:

III. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu/celach:

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie , (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów zawierających te dane,
 • wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi ( art.6 ust.1 lit. e RODO )
 • dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
 • świadczenia na rzecz mieszkańców społecznie oczekiwanych usług dodatkowych (art. 6 ust 1 lit a RODO),
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej , w tym profilowania pod kątem badania zdolności finansowej, analizy ryzyka, itp. (art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust 1 lit a RODO),
 • podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy (art. 6 ust 1 lit a RODO),
 • w pozostałych przypadkach Pana/ i dane osobowe przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody udzielonej wcześniej, w celu i zakresie określonym w jej treści ( art.6 ust.1 lit .a RODO)

IV. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych w konsekwencji ich przetwarzania w celach o których mowa w III mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach , które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. inne podmioty, które na podstawie stosowanych umów podpisanych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zakliczynie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zakliczyn, reprezentowany przez Dyrektora.

V. Okres przechowywania przez Administratora Pana/ Pani danych osobowych jest uzależniony od okresu niezbędnego do realizacji celów zawartych w pkt. III. Dane te mogą być jednak przechowywane dłużej , o ile wymagają tego przepisy prawa.

VI. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody ( art.6 ust.1 lit .a RODO) ma Pan/ Pani  prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych bez wpływu na zgodność z przepisami prawa uprzednio dokonanego przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Nie dotyczy to sytuacji, w których dane osobowe Pana/ Pani podlegają archiwizacji zgodnie z przepisami prawa wiążącymi Administratora.

VII. Na mocy przepisów prawa przysługują Panu/ Pani następujące uprawnienia , w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do żądania dostępu do danych osobowych, jak również prawo, by uzyskać ich kopię,
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, dotyczy to sytuacji, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jest to tzw .prawo do bycia zapomnianym, w przypadku, gdy ;
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez osobę której dane dotyczyły,
 • wycofana została zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę której dane dotyczą, a stanowi ona podstawę przetwarzania danych oraz nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa,
 • przepis prawa nakłada obowiązek , usunięcia danych osobowych

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, dotyczy to przypadków, gdy:

 • kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych, przez osobę , której dane dotyczą ,
 • występuje niezgodność z przepisami prawa przetwarzania danych osobowych, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięcia, żądając w zamian ograniczenia,
 • dane nie są już potrzebne Administratorowi , jednak osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki;

 • zaistnieją przyczyny związane ze szczególna sytuacją po Pana/ Pani stronie, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie  publicznym  lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów , które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią , z wyjątkiem przypadków, gdy nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą , wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności  gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem

6.  prawo do przenoszenia danych osobowych , gdy łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki ;

 • podstawa przetwarzania danych jest umowa zawarta z osobą, której dane dotyczą lub zgoda wyrażona przez tę osobę;
 • przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.

VIII. Posiada Pan/ Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem ich przetwarzaniu. Z dniem  25.05.2018 r organem nadzorczym właściwym w sprawach ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą .

X. W sytuacji , gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest obowiązkowe.

XI. Przetwarzanie przez Administratora Pana/ Pani danych osobowych może być procesem  zautomatyzowanym, a dane nie podlegają profilowaniu