Dotacja celowa na zadanie własne polegające na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+”

Dotacja celowa na zadanie własne polegające na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+”

Gmina Zakliczyn otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 16 866 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100). 

Celem dotacji jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do usług opiekuńczych poprzez:

  • dofinansowanie do usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w 2024 roku,
  • dofinansowanie do usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2023 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, 

Całkowita wartość zadania wynosi 28 110,00 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto dziesięć złotych).

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2024 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2024 r.

Umowę podpisano obustronnie 7 czerwca 2024 r.