Środki finansowe z Funduszu Pracy

Środki finansowe z Funduszu Pracy – jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Gmina Zakliczyn otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 2 000,00 (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Celem dotacji jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art.8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wsparcie obejmuje zapewnienie rodzinom dostępu w szczególnych sytuacjach do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodziny.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 22 października 2021 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2021 r.

Całkowita wartość zadania wynosi 2512,44 zł (słownie dwa tysiące pięćset dwanaście złotych 44/100)