Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Gmina Zakliczyn otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 138 372 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote 00/100). 

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2023 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2023 r.

Całkowity koszt zadania wynosi 1 128 829 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100).