Dotacja celowa na dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dotacja celowa na dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej.

Gmina Zakliczyn otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 6 311 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta jedenaście złotych 00/100). 

Celem przyznania środków jest wsparcie finansowe gminy w zakresie realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych (Moduł II).

Całkowita wartość zadania wynosi 30 120,00 (słownie: trzydzieści tysięcy sto dwadzieścia złotych).

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2023 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2023 r.