Asystent rodziny

Asystent rodziny.

W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli z analizy, wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do dyrektora ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie. Po otrzymaniu wniosku, dyrektor ośrodka pomocy społecznej przydziela rodzinie asystenta rodziny.

Współpraca z asystentem odbywa się za zgodą rodziny. Podczas pierwszego kontaktu z rodziną asystentowi towarzyszy pracownik socjalny.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzinę.

Według ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

 1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym.
 2. Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
 3. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
 4. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych.
 5. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.
 6. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.
 7. Wspieranie aktywności społecznej rodzin.
 8. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 9. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.
 10. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych.
 11. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.
 12. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.
 13. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
  1. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 14. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.
 15. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu.
 16. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.
 17. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.
 18. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
 19. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Uprawnienia asystenta

Asystent rodziny, w związku z wykonywaniem swoich zadań, ma prawo do:

 • wglądu do dokumentów zawierających dane osobowe członków rodziny, niezbędne do prowadzenia pracy z rodziną;
 • występowania do właściwych organów władzy publicznej, organizacji oraz instytucji o udzielanie informacji, w tym zawierających dane osobowe, niezbędnych do udzielania pomocy rodzinie;
 • przedstawiania właściwym organom władzy publicznej, organizacjom oraz instytucjom ocen  i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw rodzin.

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.