Program „Posiłek w domu i w szkole”

Program „Posiłek w domu i w szkole”

Dotacja celowa na zadanie własne polegające na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+”

Gmina Zakliczyn otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 15 060 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100). 

Celem dotacji jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do usług opiekuńczych poprzez:

  • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w 2022 roku,
  • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2021 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, 

Całkowita wartość zadania wynosi 30 120,00 (słownie: trzydzieści tysięcy sto dwadzieścia złotych).

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2022 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2022 r.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023 jest realizowany przez Gminę Zakliczyn na podstawie przyjętego programu osłonowego w zakresie dożywiania.

Gmina Zakliczyn otrzymała od Wojewody Małopolski środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 196 960 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych zwłaszcza osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja jest przeznaczona na realizację Programu w dwóch modułach: I Moduł dla dzieci i młodzieży i II Moduł dla osób dorosłych.

W ramach modułów Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  • posiłek
  • świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności
  • świadczenie rzeczowe w postaci artykułów spożywczych

Całkowity koszt zadania wynosi 310 000,00 zł (słownie trzysta dziesięć tysięcy złotych).