Projekt systemowy 2010-2012

unia.png

PROJEKT SYSTEMOWY

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W ZAKLICZYNIE” 2010 – 2012 r. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie w imieniu Miasta i Gminy Zakliczyn złożył wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Czas na aktywność w Zakliczynie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2012r.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych będących klientami pomocy społecznej.

Zrealizowanie celu głównego będzie możliwe poprzez osiągnięcie celów szczegółowych:

 1. Zwiększenie motywacji do działania.
 2. Zmiana postaw i zaufanie we własne siły i możliwości.
 3. Zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu.
 4. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników.

UCZESTNICY PROJEKTU

Uczestnikami projektu systemowego mogą być osoby które łącznie spełniają następujące kryteria:

 1. osoby zameldowane i zamieszkujące na terenie gminy Zakliczyn,
 2. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społeczne,
 3. osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Tarnowie lub osoby zatrudnieni, w tym rolnicy oraz osoby nieaktywne zawodowo,
 4. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są w wieku aktywności zawodowej.

Aktywizacją społeczna i zawodową w ramach projektu zostanie objętych 54 osoby (18 osób rocznie), zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

PRZEWIDYWANE DZIAŁANIA

Projekt zakłada zawarcie 18 kontraktów socjalnych rocznie obejmujących wspieranie
do podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez usługi o charakterze edukacyjnym, zawodowym i społecznym, których celem jest zwiększenie motywacji do samodzielnych działań, mających na celu poprawienie sytuacji życiowej i zawodowej uczestników.

Realizacja kontraktów socjalnych odbywać się będzie przy wykorzystaniu następujących instrumentów aktywnej integracji:

 1. Instrument aktywizacji społecznej – zorganizowanie i sfinansowanie treningów umiejętności psychospołecznych (zajęcia z psychologiem), które mają na celu dostarczenie wiedzy w zakresie:
  • komunikacji interpersonalnej,
  • komunikacji niewerbalnej,
  • asertywności,
  • radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych,
  • efektywnego poszukiwania i podjęcia pracy,
  • motywacji do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji.
 1. Instrument aktywizacji zawodowej – zorganizowanie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia z doradcą zawodowym), który ma na celu dostarczenie uczestnikom projektu wiedzy z zakresu:
  • sytuacji na rynku pracy oraz metod aktywnego poszukiwania pracy,
  • zasad sporządzania życiorysu i listu motywacyjnego,
  • kształtowania umiejętności niezbędnych do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej,
  • podstaw wiedzy dotyczącej prawa pracy,
  • informacji dotyczącej rozpoczęcia własnej działalności gospodarcze,
  • Internet jako narzędzia pomocne w poszukiwaniu pracy.
 1. Instrument aktywizacji edukacyjnej – skierowanie i sfinansowanie kursów zawodowych. Podstawowym celem tego instrumentu jest zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową.

W 2010 r. :

1) Kurs sprzedawca i obsługa kas fiskalnych:

 • ilość osób do przeszkolenia – 9,
 • ilość godz.- min. 80 godz. na 1 BO

3) Kurs kosmetyczka-manicure-pedicure:

 • ilość osób do przeszkolenia – 7,
 • ilość godz. – 130 godz. na 1 BO

4) Kurs obsługi wózków widłowych i wymiany butli gazowych:

 • ilość osób do przeszkolenia – 2.
 • ilość godz.- min. 80 godz. na 1 BO

 W 2011 r. :

1) Kurs florystyki:

 • ilość osób do przeszkolenia – 9,
 • ilość godz. – min. 80 godz. na 1 BO

2) Kurs barman-kelner:

 • ilość osób do przeszkolenia – 9,
 • ilość godz. – 120 godz. na 1 BO

W 2012 r. :

1) Kurs pieczenia, gotowania i sporządzania zakąsek:

 • ilość osób do przeszkolenia – 8 ,
 • ilość godz.120 na 1 BO

2) Kurs makijażu:

 • ilość osób do przeszkolenia – 8
 • ilość godz.- min. 80 godz. na 1 BO

3) Kurs obsługi koparko-ładowarki:

 • ilość osób do przeszkolenia – 2
 • ilość godz.- min. 80 godz. na 1 BO

 4)  Instrument aktywizacji zdrowotnej – wykonanie badań lekarskich w zakresie medycyny pracy lub badań profilaktycznych.

            W/w instrumentami zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu. Ponadto uczestnicy projektu zostaną w ramach kontraktów socjalnych objęci wsparciem finansowym. Wsparcie finansowe będzie stanowiło wkład własny w projekt. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

Ważnym zadaniem projektu jest również wsparcie instytucjonalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostaną zatrudnieni  nowi pracownicy socjalni, co usprawni realizację zadań pomocy społecznej w gminie Zakliczyn.

       Kursy i szkolenie będą organizowane przez: Adrian Janas Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń CDIS, ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

      W celu realizacji projektu powołany został Zespół Projektowy składający się z kierownika GOPS, koordynatora projektu oraz księgowej zatrudnionej w Ośrodku. Kontrakty socjalne realizowane będą przez 3 nowo zatrudnionych pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie oraz 2 dotychczas zatrudnionych pracowników socjalnych.

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTU TWORZĄ:

 1. Zuzanna Filipska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 2. Joanna Świderska-Mróz – Księgowa projektu
 3. Kamila Łach – koordynacja projektu

ZESPÓŁ ZADANIOWY:

 1. Bernadeta Stanuszek – nowo zatrudniony pracownik socjalny na 1/1 etat
 2. Dagmara Styrkosz –  nowo zatrudniony pracownik socjalny na ½ etatu
 3. Sabrina Kras –  nowo zatrudniony pracownik socjalny na ½ etatu
 4. Gertruda Boczek – dyplomowany pracownik socjalny
 5. Ewa Węglarczyk –  dyplomowany pracownik socjalny

 

Zostało utworzone także biuro projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Spokojna 1, 32-840 Zakliczyn

pok. nr 1 (Zespół Projektowy)

pok. nr 2 (pracownicy socjalni)

tel. 14/66 52 275

 fax. 14/66 52 275 wew. 13

e-mail. gops.kirownik@zakliczyn.pl        koordynatorzakliczyn@wp.pl

Strona internetowa: www.gopszakliczyn.pl

            PROMOCJA PROJEKTU

      Promocja prowadzona jest przez cały czas trwania projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w Zakliczynie”.

      W ramach promocji projektu zakupiono zestaw promocyjny z logo EFS i UE: kalkulator, teczka kopertowa A4 na zatrzask, kołozeszyt A4 oraz długopis dla wszystkich uczestników projektu. Stanowić one będą wyposażenie uczestników i uczestniczek projektu podczas zajęć. Elementem promocji są również plakaty informacyjne, prowadzenie strony internetowej
oraz informacje w prasie lokalnej „Głosiciel”.

plakat2.JPG