Nabór na realizację zadania „ASYSTENT RODZINY „

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie ogłasza nabór na realizację zadania „ASYSTENT  RODZINY „ w formie umowy zlecenie w terminie od 18.06.2013 r do 31.12.2013 r

 1. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania:

 Zgodnie z art.12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r Nr 149, poz. 887 z póź .zm.) asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada

 1. a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub    praca socjalna lub
 2. b) wykształcenie wyższe na  dowolnym kierunku uzupełnione z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną  i udokumentowane co najmniej  roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 3. c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną , a także udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi  lub rodziną ;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 1. Wymagania dodatkowe:
  a)   znajomość przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, KPA;
 2. b) dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 3. c) odporność na stres, kreatywność, komunikatywność, umiejętność współpracy w grupie, samodzielność;
 4. d) bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 5. e) prawo jazdy kat. B Preferowane cechy osobowości kandydata:
  a) komunikatywność,
  b) kreatywność,
  c) odporność na stres,
  d) umiejętność pracy w zespole,
  e) dokładność,
  f) odpowiedzialność,
  g) sumienność.

  4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w szczególności poprzez udział w szkoleniach oraz samokształcenie :

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1)      Opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2)      Opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną , który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

3)      Udzielanie pomocy rodzinom poprawie sytuacji życiowej , w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa  domowego;

4)      Udzielanie pomocy rodzinom rozwiązywaniu problemów socjalnych,

5)      Udzielanie pomocy rodzinom rozwiązywaniu problemów psychologicznych

6)      Udzielanie pomocy rodzinom rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7)      Wspieranie aktywności społecznej  rodzin;

8)      Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9)      Udzielanie pomocy w poszukiwaniu podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10)  Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie  prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11)  Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12)  Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i  rodzin;

13)  Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14)  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną ;

15)  Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny i przekazywanie tej oceny Kierownikowi GOPS w Zakliczynie;

16)  Monitorowanie funkcjonowania  rodziny po  zakończeniu pracy z rodziną ;

17)  Sporządzanie , na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;

18)  Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej , właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami  specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19)  Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180,poz.1493, z 2009 r Nr 206, poz.1589 oraz z 2010 r Nr 28, poz.146 i Nr 125, poz.842) lub innymi podmiotami , których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia
d) oświadczenie o niekaralności,
e) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz.926 Nr 153, poz.1271) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.)”,
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych i o nie karalności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie i nie umyślnie.
g) oświadczenie kandydata, iż nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (14 66 52 275 oraz 14 66 52 263).

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem ” ASYSTENT RODZINY” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ulica Spokojna 1 w terminie do dnia 14 czerwca  2013 roku do godz. 14 °° Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.gopszakliczyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie. Oferty osób których zostaną odrzucone,  nie będą powiadamiane.                  

 

Dodała K.Ł., 2013-06-06