DOKUMENTY WYMAGANE DO UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH na okres zasiłkowy 2013/2014

Wnioski można składać od 02 września 2013 r. do końca października 2013 r.

 

 

DOKUMENTY   WYMAGANE DO UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH   na okres zasiłkowy 2013/2014

 

 1. KSERO dowodu osobistego osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;/ bez dowodu  wniosek nie zostanie przyjęty/
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dzieci /ksero  /    bez  aktów urodzeń wniosek nie zostanie przyjęty/
 3. orzeczenie  niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
 4. zaświadczenie uczelni, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem   o umiarkowanym albo znacznym stopniu  niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej;
 5. zaświadczenie ze szkoły średniej
 6. zaświadczenie z Urzędu Pracy – dotyczy bezrobotnych;
 7. zaświadczenie z uczelni o wysokości stypendium za rok 2012
 8. wpis do rejestracji działalności gospodarczej – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą;
 9. umowa o pracę – dotyczy osób, które podjęły pracę po roku kalendarzowym poprzedzającym okres  zasiłkowy, czyli po 2012plus zaświadczenie o dochodzie netto uzyskanym w drugim miesiącu pracy
 10. ksero opłaconej składki KRUS -dot. osób ubezpieczonych w KRUS
 11. świadectwo pracy – dotyczy osób, które utraciły pracę;/ksero/

12.zaświadczenie z gminy, gdzie posiada się zameldowanie na pobyt stały, że nie są tam pobierane  świadczenia rodzinne

 1. oświadczenie lub zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez pełnoletnich członków  rodziny za 2012 r.
 2. zaświadczenie z ZUS lub zakładu pracy o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej za 2012 rok
 3. zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni  lub oświadczenie  albo ksero  nakazu  płatniczego za 2012  wszystkich pełnoletnich członków rodziny
 4. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktuzgonu małżonka lub rodzica dziecka,   w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

17.odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

 

 

Dodała K.Ł