Zmiany w świadczeniach opiekuńczych

Zmiany w świadczeniach opiekuńczych

 

Obowiązujące od  1.07.2013 r.

 

Świadczenia opiekuńcze od 1 lipca 2013 r. przyznawane są na nowych zasadach. Po 30 czerwca 2013 r. wszystkie decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają  z mocy prawa. Powstaje nowy rodzaj  świadczenia opiekuńczego- specjalny zasiłek opiekuńczy.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje: osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25.02.1964 r – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2012r, poz788 i 1529 ) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują  z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  • Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623 zł.
  • Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
  1. osoba sprawująca opiekę:
  2. ma ustalone prawo do emerytury, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka  przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno – rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.
  3. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z innych tytułów
  4. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego
  5. legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

2.osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny

zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością

kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę ,

w tym w specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu

wykonującego działalność leczniczą i korzystania w niej z całodobowej opieki przez więcej

niż 5 dni w tygodniu,

  1. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
  2. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku

rodzinnego, o którym mowa w art.10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia

pielęgnacyjnego,

  1. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o

którym mowa w art.10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do

świadczenia pielęgnacyjnego.

6.na osobę  wymagającą  opieki inna osoba jest uprawniona za granica  do świadczenia na

pokrycie wydatków związanych z opieką , chyba że przepisy o koordynacji systemów

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym

stanowią  inaczej.