Nabór na stanowisko Koordynatora projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

unia.png


Nabór na stanowisko Koordynatora projektu pn. „Czas na aktywność w Zakliczynie”

w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie ogłasza nabór na wolne stanowisko koordynator – ½ etat do realizacji projektu pn. „ Czas na aktywność w Zakliczynie „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

1. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania:
a) posiadać wykształcenie wyższe,
b) przygotowanie merytoryczne do realizacji projektów unijnych,
c) biegła obsługa komputera i internet,
d) posiadać nieposzlakowaną opinię,
e) posiadać niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
f) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz powinien korzystać z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość zasad realizacji i rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,
b) umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
c) znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej, w tym umiejętność pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych,

3. Preferowane cechy osobowości kandydata:
a) komunikatywność,
b) umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
c) odporność na stres,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) dokładność,
f) odpowiedzialność,
g) sumienność.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) kierowanie działaniami w projekcie,
b) czuwanie nad prawidłową realizacją projektu,
c) układanie harmonogramu zajęć , terapii, warsztatów uczestników:
d)sporządzanie wniosków o płatność w części merytorycznej w ramach realizacji projektu „Czas na aktywność w Zakliczynie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagane dokumenty:

a) CV,
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia
d) oświadczenie o niekaralności,
e) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz.926 Nr 153, poz.1271) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.)”,
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (14 66 52 275 oraz 14 66 52 263).

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na koordynatora” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ulica Jacka Malczewskiego 15 w terminie do dnia 4 grudnia 2013 roku do godz. 14 °° Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.zakliczyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie. Oferty osób których zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Zakliczynie

Zuzanna Filipska