Ogłoszenie o zamówieniu – usługi „Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnej w gminie Zakliczyn – 2014roku.”

Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnej

w gminie Zakliczyn -2014roku.

 

Numer ogłoszenia : 22382 -2014                  data zamieszczenia : 20.01.2014 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy : zamówienia publicznego

 

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY

 

I.1) NAZWA I ADRES : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , Zakliczyn ul. Jacka Malczewskiego 15, 32- 840 Zakliczyn

 

Adres strony internetowej zamawiającego :

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1.1)) Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego :  Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach w gminie Zakliczyn w 2014 roku

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia : usługi

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia :

1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie posiłków dla dzieci w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę  Zakliczyn w formach i ilościach wskazanych  w zamówieniu.

2.Zamówienie obejmuje przygotowanie i wydanie posiłków albo przygotowanie, transport i wydanie posiłków w siedzibach placówek oświatowych dla dzieci z terenu gminy Zakliczyn, posiłków o kaloryczności minimum 500 kcal i gramaturze ok..400 g dla dzieci w dziennych ilościach wskazanych w zamówieniu.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie , na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP.

4.Proponowane menu stanowi jedynie otwarty katalog proponowanych posiłków i może być poszerzone o dodatkowe pozycje w uzgodnieniu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Wykonawca może zaoferować odmienny jadłospis, lecz o równoważnej  wartości energetycznej poszczególnych  składników żywieniowych. Wykonawca zapewni urozmaicony jadłospis ( posiłki nie powinny powtarzać się w ciągu  1 tygodnia ). Do złożonej oferty wykonawca załączy proponowany jadłospis , uwzględniający  wytyczne Zamawiającego wynikające z SIWZ.

5.Wszystkie etapy procesu produkcyjnego powinny przebiegać bez zbędnych przestojów , celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem , zepsuciem i rozwojem drobnoustrojów chorobotwórczych.

 1. Transport posiłków powinien być prowadzony samochodami przystosowanymi do przewożenia środków spożywczych . Środek transportu winien być dopuszczony przez SANEPID do przewozu posiłków ( żywności ).
 2. Posiłki będą dostarczone i wydawane przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, włącznie w dni w których odbywa się nauka w szkołach, w pomieszczeniach do tego przygotowanych i wyznaczonychprzez dyrektora placówki. Jeśli dzieci będą uczęszczać  do szkoły w inny dzień np. odpracowywać zajęcia szkolne, dzieci objęte są tą formą pomocy lecz ten fakt szkoły zgłaszają  z 3 dniowym wyprzedzeniem dowożącemu i wydającemu posiłki.

8.Godzina wydawania posiłków w szkołach jest ustalona przez wykonawcę indywidualnie  dla każdej placówki bezpośrednio z dyrekcja szkoły.

 1. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość dostarczanych posiłków może zmienić się w trakcie obowiązywania zamówienia ( zwiększenie lub zmniejszenie do 20 % wynikających z zamówienia).Każdorazowona bieżąco dostarczający posiłki będzie informowany o ilości posiłków, które ma dostarczyć . W dniu wydawania posiłków w pomieszczeniu jego wydawania w miejscu widocznym dostarczający wywiesza jadłospis na każdy dzień dożywiania.

 

10.Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty ilości posiłków w zależności od bieżących potrzeb, przy czym ogólna ilość posiłków dostarczonych w trakcie zamówienia nie może przekroczyć, ilości wskazanej w zamówieniu jako maksymalna.

 1. Zamawiający nie przewiduje rozstrzygnięcia przetargu w formie aukcji elektronicznej.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

 

– określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zamówień uzupełniających nie przekraczających swą wielkością 20 % wartości zamówienia podstawowego, w szczególności jeśli zajdzie potrzeba zwiększenia liczby wydawanych posiłków w szkołach  podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnej ze względu na większą liczbę dzieci objętych dożywianiem.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej : nie

 

II.1.7) Czy dopuszcza się  złożenie oferty wariantowej : nie

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA : Zakończenie : 19.12.2014 r

 

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

III.2) ZALICZKI

 

-czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

 

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

  – opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

 

Zamawiający rezygnuje z formułowania szczególnych warunków w tym zakresie poprzestając na oświadczeniu wykonawcy

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

– opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

 

Zamawiający rezygnuje z formułowania szczególnych warunków w tym zakresie poprzestając na oświadczeniu wykonawcy.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

 

– opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

 

Zamawiający rezygnuje z formułowania szczególnych warunków w tym zakresie poprzestając na oświadczeniu wykonawcy

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

– opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

 

Zamawiający rezygnuje z formułowania szczególnych warunków w tym zakresie poprzestając na oświadczeniu wykonawcy

 

III.3.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

– opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

 

Zamawiający rezygnuje z formułowania szczególnych warunków w tym zakresie poprzestając na oświadczeniu wykonawcy

 

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIU  LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTRCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24 UST.1 USTAWY

 

– III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć

  – nie

 

-III.4.2)  W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:

 

– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

– aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składanie ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający ,że :

 

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III..4.3.2 ) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym  w art.24 ust.1 pkt 4-8

Ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert- albo oświadczenie złożone  przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania , jeżeli  w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia .

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty nie wymienione w pkt.III.4) albo w pkt.III.5)

 

5.Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr.1 do specyfikacji,

 1. Pełnomocnictwo- do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

 

III.7) Czy ogranicza się  możliwość ubiegania się  o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne : nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielania zamówienia : przetarg nieograniczony

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert : najniższa cena

 

IV.2.2) Czy  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna : nie

 

IV.3) ZMIANA  UMOWY

 

Czy przewiduje się  istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy : nie

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony  internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :gopszakliczyn,pl

 

Specyfikacja  istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zakliczynie

Ul. Jacka Malczewskiego 15

32- 840 Zakliczyn

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

 

30.01.2014 r godz. 9 :00 , miejsce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zakliczynie ul. Jacka Malczewskiego 15,32- 840 Zakliczyn,  pokój nr.1

 

IV.4.5) Termin związania ofertą : okres w dniach : 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

IV.4.16)Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania  programu ze środków Unii Europejskiej:

1.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

               a) spełniają warunki określone w art.22 ust ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. że :

 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiada wiedzę i doświadczenie
 3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

 1. b) Nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy zamówień publicznych

 

 1. Ocena spełniania warunków wymaganych do Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców.

 

 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentówi oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia .Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Wykonawca spełnił.

 

 1. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania .

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się  o udzielenie  zamówienia w rozumieniu art.23 ust.1 ustawy.

12.Wykonawcy  wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

 

13.W takim przypadku – oprócz dokumentów wymienionych w pkt.1-6 specyfikacji- wykonawcy wspólnie  ubiegający o udzielnie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika , o którym mowa w pkt.12. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zwarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

 

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają :

14.1. Każdy z osobna dotyczący ich dokument wymieniony w punkcie  4

14.2. Oświadczenie Pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia ( pkt.1 i 3 specyfikacji) – wg załącznika 2 B do specyfikacji .

14.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru wskazany w pkt.2 specyfikacji składają ci z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają warunek, na potwierdzenie którego wymagany jest dany dokument.

14.4. wypełniony i podpisany formularz oferty

14.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt.V.5 specyfikacji, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę  lub te podmioty.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie lub faxem. W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w formie faxu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie  potwierdza fakt ich otrzymania.

Korespondencję pisemną należy kierować na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie

Ul. Jacka Malczewskiego 15

32-840 Zakliczyn

Korespondencję w formie faksu należy kierować na nr faksu 14 66 52 275 W.13

Ofertę można złożyć  wyłącznie w formie pisemnej.

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami:

Sprawy merytoryczne

Imię i nazwisko :  Zuzanna Filipska

Stanowisko służbowe : Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Numer telefonu: 14 66 52275

 

 

 

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI:

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się  do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął  do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane  na zasadach i w trybie art.38 ustawy -PZP

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

 

 

ZAŁĄCZNIK I  INFORMACJE  DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr.1 NAZWA : Przygotowanie i wydawanie ciepłych posiłków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie .

 

1)      Krotki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie i wydawanie ciepłych posiłków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie.

Zamówienie obejmuje dożywianie 60 dzieci objętych dożywianiem  w okresie od 3 luty 2014 r do 19 grudnia 2014 r  tj. 160 dni ( 9 600 posiłków)

1.Proponowane menu w zakresie ciepłych posiłków oczekiwane przez Zamawiającego powinno obejmować, posiłki o kaloryczności  minimum 500 kcal i gramaturze ok.400 g, 100 g chleba dla dzieci w dziennych ilościach wskazanych w zamówieniu

– zupa pomidorowa z ryżem, pulpet wieprzowy, chleb

-kotlet drobiowy, ziemniaki, surówka

-bigos, chleb

– żurek z jajkiem i kiełbasą ,chleb

– kotlet mielony, ziemniaki, kapusta zasmażana

– ryba , ziemniaki, surówka

– ryż z bitą śmietaną  i truskawkami

– zupa kalafiorowa , chleb

– zupa jarzynowa, klopsiki,  chleb

-bigos, chleb

-zupa ogórkowa, naleśniki, chleb

2.Do wykonawcy należy dostarczanie sztućców, naczyń, na których będą wydawane posiłki.

3.Transport, naczynia oraz sztućce wchodzą w cenę posiłku .

 1. Ciepłe posiłki powinny być przewożone w termosach gastronomicznych zapewniających utrzymanie temperatury spożywania potraw oraz posiadających odpowiednie atesty Państwowego Zakładu Higieny, zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku lub innego podmiotu uprawnionego.
 2. wykonawca zapewni mycie termosów po wydanych posiłkach we własnym zakresie, ze względu na brak możliwości zorganizowania tego procesu w szkole.

 

2)      Wspólny Słownik Zamówień ( CPV):

3)      Czas trwania lub termin wykonania : zakończenie : 19.12.2014 r

4)      Kryteria oceny ofert : najniższa cena

 

Część nr.2 NAZWA Przygotowanie i wydawanie ciepłych posiłków w Szkole Podstawowej w Stróżach .

 

1)      Krotki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie i wydawanie ciepłych posiłków w szkole Podstawowej w Stróżach .

Zamówienie obejmuje dożywianie 30 dzieci objętych dożywianiem  w okresie od 03 luty  2014 r do 19 grudnia 2014 r przez 5 dni w tygodniu  tj. 160 dni ( 4 800 posiłków)

1.Proponowane menu w zakresie ciepłych posiłków oczekiwane przez Zamawiającego powinno obejmować, posiłki o kaloryczności  minimum 500 kcal i gramaturze ok.400 g, 100 g chleba dla dzieci w dziennych ilościach wskazanych w zamówieniu

– zupa pomidorowa z ryżem, pulpet wieprzowy, chleb

-kotlet drobiowy, ziemniaki, surówka

-bigos, chleb

– żurek z jajkiem i kiełbasą ,chleb

– kotlet mielony, ziemniaki, kapusta zasmażana

– ryba , ziemniaki, surówka

– ryż z bitą śmietaną  i truskawkami

– zupa kalafiorowa , chleb

– zupa jarzynowa, klopsiki,  chleb

-bigos, chleb

-zupa ogórkowa, naleśniki, chleb

2.Do wykonawcy należy dostarczanie sztućców, naczyń, na których będą wydawane posiłki.

3.Transport, naczynia oraz sztućce wchodzą w cenę posiłku .

 1. Ciepłe posiłki powinny być przewożone w termosach gastronomicznych zapewniających utrzymanie temperatury spożywania potraw oraz posiadających odpowiednie atesty Państwowego Zakładu Higieny, zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku lub innego podmiotu uprawnionego.
 2. wykonawca zapewni mycie termosów po wydanych posiłkach we własnym zakresie, ze względu na brak możliwości zorganizowania tego procesu w szkole.

 

2)      Wspólny Słownik Zamówień ( CPV):

3)      Czas trwania lub termin wykonania : zakończenie : 19.12.2014 r

4)      Kryteria oceny ofert : najniższa cena

 

Część nr.3 NAZWA Przygotowanie i wydawanie ciepłych posiłków w Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu.

 

5)      Krotki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie i wydawanie ciepłych posiłków w szkole Podstawowej w Gwoźdźcu  .

Zamówienie obejmuje dożywianie 20 dzieci objętych dożywianiem  w okresie od 03 luty 2014 r do 19 grudnia 2014 r przez 5 dni w tygodniu  160 dni ( 3 200 posiłków)

1.Proponowane menu w zakresie ciepłych posiłków oczekiwane przez Zamawiającego powinno obejmować, posiłki o kaloryczności  minimum 500 kcal i gramaturze ok.400 g, 100 g chleba dla dzieci w dziennych ilościach wskazanych w zamówieniu

– zupa pomidorowa z ryżem, pulpet wieprzowy, chleb

-kotlet drobiowy, ziemniaki, surówka

-bigos, chleb

– żurek z jajkiem i kiełbasą ,chleb

– kotlet mielony, ziemniaki, kapusta zasmażana

– ryba , ziemniaki, surówka

– ryż z bitą śmietaną  i truskawkami

– zupa kalafiorowa , chleb

– zupa jarzynowa, klopsiki,  chleb

-bigos, chleb

-zupa ogórkowa, naleśniki, chleb

2.Do wykonawcy należy dostarczanie sztućców, naczyń, na których będą wydawane posiłki.

3.Transport, naczynia oraz sztućce wchodzą w cenę posiłku .

 1. Ciepłe posiłki powinny być przewożone w termosach gastronomicznych zapewniających utrzymanie temperatury spożywania potraw oraz posiadających odpowiednie atesty Państwowego Zakładu Higieny, zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku lub innego podmiotu uprawnionego.
 2. wykonawca zapewni mycie termosów po wydanych posiłkach we własnym zakresie, ze względu na brak możliwości zorganizowania tego procesu w szkole.

 

6)      Wspólny Słownik Zamówień ( CPV):

7)      Czas trwania lub termin wykonania : zakończenie : 19.12.2014 r

8)      Kryteria oceny ofert : najniższa cena

 

 

Część nr.4 NAZWA Przygotowanie i wydawanie ciepłych posiłków w Szkole Podstawowej we Wróblowicach   .

 

9)      Krotki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie i wydawanie ciepłych posiłków w szkole Podstawowej we Wróblowicach  .

Zamówienie obejmuje dożywianie 8 dzieci objętych dożywianiem  w okresie od 03 luty  2014 r do 19 grudnia 2014 r przez 5 dni w tygodniu  tj. 160 dni ( 1 280 posiłków)

1.Proponowane menu w zakresie ciepłych posiłków oczekiwane przez Zamawiającego powinno obejmować, posiłki o kaloryczności  minimum 500 kcal i gramaturze ok.400 g, 100 g chleba dla dzieci w dziennych ilościach wskazanych w zamówieniu

– zupa pomidorowa z ryżem, pulpet wieprzowy, chleb

-kotlet drobiowy, ziemniaki, surówka

-bigos, chleb

– żurek z jajkiem i kiełbasą ,chleb

– kotlet mielony, ziemniaki, kapusta zasmażana

– ryba , ziemniaki, surówka

– ryż z bitą śmietaną  i truskawkami

– zupa kalafiorowa , chleb

– zupa jarzynowa, klopsiki,  chleb

-bigos, chleb

-zupa ogórkowa, naleśniki, chleb

2.Do wykonawcy należy dostarczanie sztućców, naczyń, na których będą wydawane posiłki.

3.Transport, naczynia oraz sztućce wchodzą w cenę posiłku .

 1. Ciepłe posiłki powinny być przewożone w termosach gastronomicznych zapewniających utrzymanie temperatury spożywania potraw oraz posiadających odpowiednie atesty Państwowego Zakładu Higieny, zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku lub innego podmiotu uprawnionego.
 2. wykonawca zapewni mycie termosów po wydanych posiłkach we własnym zakresie, ze względu na brak możliwości zorganizowania tego procesu w szkole.

 

10)  Wspólny Słownik Zamówień ( CPV):

11)  Czas trwania lub termin wykonania : zakończenie : 19.12.2014 r

12)  Kryteria oceny ofert : najniższa cena

 

 

 

Część nr.5 NAZWA Przygotowanie i wydawanie ciepłych posiłków w Szkole Podstawowej w Charzewicach   .

 

13)  Krotki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie i wydawanie ciepłych posiłków w szkole Podstawowej w Charzewicach .

Zamówienie obejmuje dożywianie 7 dzieci objętych dożywianiem  w okresie od 03 luty  2014 r do 19 grudnia 2014 r przez 5 dni w tygodniu  tj. 160 dni ( 1 120 posiłków)

1.Proponowane menu w zakresie ciepłych posiłków oczekiwane przez Zamawiającego powinno obejmować, posiłki o kaloryczności  minimum 500 kcal i gramaturze ok.400 g, 100 g chleba dla dzieci w dziennych ilościach wskazanych w zamówieniu

– zupa pomidorowa z ryżem, pulpet wieprzowy, chleb

-kotlet drobiowy, ziemniaki, surówka

-bigos, chleb

– żurek z jajkiem i kiełbasą ,chleb

– kotlet mielony, ziemniaki, kapusta zasmażana

– ryba , ziemniaki, surówka

– ryż z bitą śmietaną  i truskawkami

– zupa kalafiorowa , chleb

– zupa jarzynowa, klopsiki,  chleb

-bigos, chleb

-zupa ogórkowa, naleśniki, chleb

2.Do wykonawcy należy dostarczanie sztućców, naczyń, na których będą wydawane posiłki.

3.Transport, naczynia oraz sztućce wchodzą w cenę posiłku .

 1. Ciepłe posiłki powinny być przewożone w termosach gastronomicznych zapewniających utrzymanie temperatury spożywania potraw oraz posiadających odpowiednie atesty Państwowego Zakładu Higieny, zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku lub innego podmiotu uprawnionego.
 2. wykonawca zapewni mycie termosów po wydanych posiłkach we własnym zakresie, ze względu na brak możliwości zorganizowania tego procesu w szkole.

 

14)  Wspólny Słownik Zamówień ( CPV):

15)  Czas trwania lub termin wykonania : zakończenie : 19.12.2014 r

16)  Kryteria oceny ofert : najniższa cena

 

 

Część nr.6 NAZWA Przygotowanie i wydawanie ciepłych posiłków w Szkole Podstawowej w Faściszowej   .

 

17)  Krotki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie i wydawanie ciepłych posiłków w szkole Podstawowej w Faściszowej  .

Zamówienie obejmuje dożywianie 10 dzieci objętych dożywianiem  w okresie od 03 luty  2014 r do 19 grudnia 2014 r przez 5 dni w tygodniu  tj. 160 dni ( 1 600 posiłków)

1.Proponowane menu w zakresie ciepłych posiłków oczekiwane przez Zamawiającego powinno obejmować, posiłki o kaloryczności  minimum 500 kcal i gramaturze ok.400 g, 100 g chleba dla dzieci w dziennych ilościach wskazanych w zamówieniu

– zupa pomidorowa z ryżem, pulpet wieprzowy, chleb

-kotlet drobiowy, ziemniaki, surówka

-bigos, chleb

– żurek z jajkiem i kiełbasą ,chleb

– kotlet mielony, ziemniaki, kapusta zasmażana

– ryba , ziemniaki, surówka

– ryż z bitą śmietaną  i truskawkami

– zupa kalafiorowa , chleb

– zupa jarzynowa, klopsiki,  chleb

-bigos, chleb

-zupa ogórkowa, naleśniki, chleb

2.Do wykonawcy należy dostarczanie sztućców, naczyń, na których będą wydawane posiłki.

3.Transport, naczynia oraz sztućce wchodzą w cenę posiłku .

 1. Ciepłe posiłki powinny być przewożone w termosach gastronomicznych zapewniających utrzymanie temperatury spożywania potraw oraz posiadających odpowiednie atesty Państwowego Zakładu Higieny, zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku lub innego podmiotu uprawnionego.
 2. wykonawca zapewni mycie termosów po wydanych posiłkach we własnym zakresie, ze względu na brak możliwości zorganizowania tego procesu w szkole.

 

18)  Wspólny Słownik Zamówień ( CPV):

19)  Czas trwania lub termin wykonania : zakończenie : 19.12.2014 r

20)  Kryteria oceny ofert : najniższa cena

 

 Dodała: Z.F.,  dnia 20.01.2014 r.

 

SIWZ_IZP_271.15.2012_Dozywianie_SIWZ_1.pdf