OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ – PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH W 2014 ROKU

                                                                                                                                Załącznik do zarządzenia
Nr9 /2014

                                                        Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn

                                                                          z dnia 2 czerwca 2014 r.

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZAKLICZYN

 

działając na postawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

 

NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ –

PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE

SOMATYCZNIE CHORYCH W 2014 ROKU

 

 

I.  Rodzaj zadania:

 

1. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu gminnym dla 10 osób przewlekle somatycznie chorych.

2. Pobyt osób przyjętych do Domu na podstawie decyzji administracyjnej o skierowaniu zgodnie z zasadami określonymi w art. 61 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2013r, poz. 182 z późn. zm.).

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

W 2014 r w budżecie zaplanowano kwotę w wysokości 131 910 zł.

 

III.  Zasady przyznawania dotacji:

 

1. Dotacja przyznawana będzie na osoby przyjęte do domu pomocy społecznej na podstawie decyzji administracyjnej.

2. Pobyt osób przyjętych do domu pomocy społecznej na podstawie decyzji administracyjnej o skierowaniu wydanej przez organ upoważniony zgodnie z zasadami określonymi w art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Dotacja przekazywana będzie w ramach zaplanowanej kwoty na wykonanie zadania w 2014 r w miesięcznych ratach w wysokości odpowiedniej do faktycznej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 

1. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja zadania rozpocznie się z dniem 1 lipca 2014 r. i zakończy się z dniem 31 grudnia 2014 r.

2. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 10 osób przewlekle somatycznie chorych.

3. Zapewnienie standardów realizacji zadania wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym posiadanie stosownego zezwolenia Wojewody Małopolskiego.

4. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób przebywających w domu pomocy społecznej przy uwzględnieniu wymogów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r, poz. 964).

5. Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa. Wzór umowy został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

6. Beneficjent zobowiązany jest do:

1) Prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację umowy.

2) Sporządzenia i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie.

3) Wzór sprawozdania został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

7. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie, zlecający zadanie publiczne ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania obejmujące w szczególności:

1) stan realizacji zadania;

2) efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania;

3) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;

4) prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

 

 

V.  Termin składania ofert:

 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 26 czerwca 2014 r. do godz. 10.00 oferty zgodnej z wzorem oferty zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie na adres ul. Jacka Malczewskiego 15, 32-840 Zakliczyn, pokój nr 5). W przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data wpływu do GOPS w Zakliczynie.

2. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r, poz.182 z późn. zm.), prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej nie mniej niż przez okres 5 lat.

3. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnej decyzji Wojewody Małopolskiego o pozwoleniu na prowadzenie domu pomocy społecznej.

 

 

 

VI.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert

 

1. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert.

2. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

3. Po dokonaniu oceny Komisja Konkursowa sporządza sprawozdanie, które zawiera zestawienie ofert ocenianych merytorycznie ze wskazaniem liczby przyznanych punktów oraz rekomendacją wybranej oferty.

4. Wyniki konkursu ofert umieszcza się:

1) na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie,

2) na internetowej stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie: www.gopszakliczyn.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.

5. Oferty oceniane są według następujących kryteriów:

1) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta (0 – 10 pkt):

a) zasoby lokalowe spełniające standardy określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r, poz.964),

b) wyposażenie zapewniające standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez dom pomocy społecznej określony w cyt. Rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej,

c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będą realizowane zadania,

d) wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, na jednego mieszkańca domu (zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej).

e) perspektywy kontynuacji zadania.

2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania (0 – 5 pkt.),

3) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, wkład rzeczowy, osobowy, świadczenia wolontariuszy (0 – 5 pkt.),

4) w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zadanie publiczne ocena realizacji zleconych zadań pod względem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania otrzymanych środków (0- 5 pkt.).

 

6. Termin dokonania wyboru oferty – do dnia 30 czerwca 2014 r.

 

VII.  Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

1) Realizowane w 2013 roku zadanie . Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn nie realizował w 2013 roku zadania z zakresu prowadzenia domu pomocy społecznej , o którym mowa w punkcie I.

 

2) Realizowane w 2014 roku zadanie. Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn nie realizował w 2014 roku ( do dnia ogłoszenia niniejszego konkursu zadania z zakresu prowadzenia domu pomocy społecznej , o którym mowa w punkcie I.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn

 

 

Jerzy Soska

 

 

Zakliczyn, 05 czerwiec 2014 r.