Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 205818-2014 z dnia 2014-06-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Zakliczyn
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1.Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie Magazynier z obsługą wózka jezdniowego wraz z wymianą butli gazowej wraz z niezbędnymi egzaminami…
Termin składania ofert: 2014-06-25

 

Zakliczyn: Kursy zawodowe – Aktywna Integracja w ramach projektu pn. Czas na aktywność w Zakliczynie cz. I. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 246394 – 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 205818 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. Jacka Malczewskiego 15, 32-840 Zakliczyn, woj. małopolskie, tel. 14 632 64 52, faks 14 632 64 52.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy zawodowe – Aktywna Integracja w ramach projektu pn. Czas na aktywność w Zakliczynie cz. I. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1.Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie Magazynier z obsługą wózka jezdniowego wraz z wymianą butli gazowej wraz z niezbędnymi egzaminami pozwalającymi na uzyskanie odpowiednich kwalifikacji. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie 1 kursu zawodowego w zakresie Magazynier z obsługą wózka jezdniowego wraz z wymianą butli gazowej,dla 2 Uczestników Projektu. Przewidywana liczba godzin szkoleniowych dla Uczestników Projektu szkolenia wynosi:min.110 godzin(1 godzina=45 minut zajęć i 15 minut przerwy)w tym zarówno zajęcia praktyczne jak i teoretyczne. Zajęcia szkoleniowe muszą odbywać się we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt w przedziale czasowym od 8:00 do 16:00 z zastrzeżeniem, że liczba godzin zajęć szkoleniowych w ciągu jednego dnia (dziennie) wyniesie nie więcej niż 7 godzin.Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do przystąpienia do egzaminu, który przeprowadza Urząd Dozoru Technicznego i uzyskanie uprawnień w zakresie obsługi wózka jezdniowego wraz z wymianą butli gazowej oraz przygotowanie do pracy magazyniera.Program szkolenia powinien wykorzystywać modułowe programy szkoleń dla zawodu /magazynier/(kod zawodu: 432103)oraz/kierowca operator wózków jezdniowych/(kod zawodu:834401) dostępne w bazach danych Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz z § 75 ust. 4 Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010r. Nr 177, poz. 1193 z późn. zm.).Zamawiający wymaga dla zapewnienia wymaganego poziomu szkolenia, aby osoba/osoby prowadząca/prowadzące zajęcia teoretyczno-zawodowe spełniała/spełniały następujące warunki:a)posiadała/posiadały wykształcenie wyższe techniczne;b)prowadziła/prowadziły co najmniej 5 szkoleń o tożsamej tematyce. Wykonawca powinien gwarantować uczestnikowi szkolenia solidne i profesjonalne przygotowanie teoretyczno-praktyczne do egzaminu państwowego i do wykonywania pracy w zawodzie. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i sfinansować egzamin przez Urząd Dozoru Technicznego. Koszt ponownego egzaminu ponosi uczestnik kursu. W ramach udzielonego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wydania dokumentu stwierdzającego ukończenie szkolenia. Uczestnicy szkolenia winni otrzymać: Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie z § 7 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 186), oraz po pozytywnym wyniku egzaminu przeprowadzonego przez UDT-zezwolenie na prowadzenie wózka jezdniowego. 2.Przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi egzaminami pozwalającymi na uzyskanie odpowiednich kwalifikacji. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie 1 kursu zawodowego w zakresie Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, dla 10 Uczestników Projektu. Przewidywana liczba godzin szkoleniowych dla Uczestników Projektu szkolenia wynosi:min. 90 godzin (1 godzina=45 minut zajęć i 15 minut przerwy) w tym zarówno zajęcia praktyczne jak i teoretyczne. Zajęcia szkoleniowe muszą odbywać się we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt w przedziale czasowym od 8:00 do 16:00 z zastrzeżeniem, że liczba godzin zajęć szkoleniowych w ciągu jednego dnia (dziennie) wyniesie nie więcej niż 7 godzin. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę.Zamawiający wymaga dla zapewnienia wymaganego poziomu szkolenia, aby osoba/osoby prowadząca/prowadzące zajęcia teoretyczno – zawodowe spełniała/spełniały następujące warunki:a) wykształcenie wyższe zgodne z tematem prowadzonych w ramach kursu zajęć teoretycznych i praktycznych, osoby posiadające przynajmniej doświadczenie trzyletnie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce, b)wiedza i doświadczenie z zakresu geriatrii, rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, c)bardzo dobre kontakty interpersonalne oraz wysoka kultura osobista. 3.Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie Profesjonalny sprzedawca z obsługą programów do fakturowania, kas fiskalnych i terminali płatniczych wraz z niezbędnymi egzaminami pozwalającymi na uzyskanie odpowiednich kwalifikacji. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie 1 kursu zawodowego w zakresie Profesjonalny sprzedawca z obsługą programów do fakturowania, kas fiskalnych i terminali płatniczych, dla 9 Uczestników Projektu. Przewidywana liczba godzin szkoleniowych dla Uczestników Projektu szkolenia wynosi: min. 100 godzin (1 godzina = 45 minut zajęć i 15 minut przerwy) w tym zarówno zajęcia praktyczne jak i teoretyczne. Zajęcia szkoleniowe muszą odbywać się we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt w przedziale czasowym od 8:00 do 16:00 z zastrzeżeniem, że liczba godzin zajęć szkoleniowych w ciągu jednego dnia (dziennie) wyniesie nie więcej niż 7 godzin. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę. Wykonawca powinien posiadać, co najmniej 9 stanowisk wyposażonych w kasę fiskalną i terminal płatniczy po jednym dla każdego uczestnika szkolenia. Wykonawca musi dysponować materiałami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom warsztatów niezbędne materiały szkoleniowo – dydaktyczne. Materiały te po zakończonym kursie wykonawca powinien za potwierdzeniem odbioru przekazać Uczestnikom Projektu uczestniczącym w kursie. Pracownie, w których będą odbywały się zajęcia (teoretyczne i praktyczne) winny być wyposażone w niezbędne materiały szkoleniowe, profesjonalne sprzęty do praktycznej nauki zawodu. Zamawiający wymaga dla zapewnienia wymaganego poziomu szkolenia, aby osoba/osoby prowadząca/prowadzące zajęcia teoretyczno – praktyczne spełniała/spełniały następujące warunki: a) wykształcenie wyższe zgodne z tematem prowadzonych w ramach kursu zajęć teoretycznych i praktycznych, osoby posiadające przynajmniej doświadczenie trzyletnie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce. W przypadku zajęć praktycznych, każdy uczestnik powianiem mieć zapewnioną odrębną kasę fiskalną, komputer oraz terminal płatniczy. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu programem i harmonogramem szkolenia oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 17.02.2012 r., poz. 186). Kurs ma na celu przygotowanie do skutecznych i nowoczesnych metod sprzedaży oraz do samodzielnej pracy na tym stanowisku. 4. Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie Florysta/bukieciarz z obsługą kasy fiskalnej wraz z niezbędnymi egzaminami pozwalającymi na uzyskanie odpowiednich kwalifikacji. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie 1 kursu zawodowego w zakresie Florysta/bukieciarz z obsługą kasy fiskalnej, dla 5 Uczestników Projektu. Przewidywana liczba godzin szkoleniowych dla Uczestników Projektu szkolenia wynosi: min. 110 godzin (1 godzina = 45 minut zajęć i 15 minut przerwy) w tym zarówno zajęcia praktyczne (na żywych jak i sztucznych kwiatach) jak i teoretyczne. Zajęcia szkoleniowe muszą odbywać się we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt w przedziale czasowym od 8:00 do 16:00 z zastrzeżeniem, że liczba godzin zajęć szkoleniowych w ciągu jednego dnia (dziennie) wyniesie nie więcej niż 7 godzin. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników przygotowania teoretyczno praktycznego do wykonywania pracy w charakterze florysty. Uczestnicy kursu będą uczestniczyć w wykładach i zajęciach praktycznych oraz będą wykonywać ćwiczenia i zadania praktyczne kształtujące i doskonalące nabyte umiejętności. Każdy uczestnik będzie też indywidualnie wykonywał zadania praktyczne oraz prace zadane przez wykładowcę. Wykonawca musi dysponować materiałami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom warsztatów niezbędne materiały szkoleniowo – dydaktyczne. Materiały te po zakończonym kursie wykonawca powinien za potwierdzeniem odbioru przekazać Uczestnikom Projektu uczestniczącym w kursie. Pracownie, w których będą odbywały się zajęcia (teoretyczne i praktyczne) winny być wyposażone w niezbędne materiały szkoleniowe, profesjonalne sprzęty do praktycznej nauki zawodu. Zamawiający wymaga dla zapewnienia wymaganego poziomu szkolenia, aby osoba/osoby prowadząca/prowadzące zajęcia teoretyczno – praktyczne spełniała/spełniały następujące warunki: a) wykształcenie wyższe zgodne z tematem prowadzonych w ramach kursu zajęć teoretycznych i praktycznych, osoby posiadające przynajmniej doświadczenie trzyletnie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce, Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu programem i harmonogramem szkolenia oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 17.02.2012 r., poz. 186). 5. Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie Nowoczesne techniki strzyżenia i układania fryzur wraz z niezbędnymi egzaminami pozwalającymi na uzyskanie odpowiednich kwalifikacji. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie 1 kursu zawodowego w zakresie Nowoczesne techniki strzyżenia i układania fryzur, dla 1 Uczestnika Projektu. Przewidywana liczba godzin szkoleniowych dla Uczestników Projektu szkolenia wynosi: min. 60 godzin (1 godzina = 45 minut zajęć i 15 minut przerwy) w tym zarówno zajęcia praktyczne jak i teoretyczne. Zajęcia szkoleniowe muszą odbywać się we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt w przedziale czasowym od 8:00 do 16:00 z zastrzeżeniem, że liczba godzin zajęć szkoleniowych w ciągu jednego dnia (dziennie) wyniesie nie więcej niż 7 godzin. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę. Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności wykonywania zabiegów z zakresu fryzjerstwa oraz stylizacji fryzur. Program szkolenia winien obejmować między innymi naukę elementów stylizacji i doboru fryzur, materiałoznawstwa, zasad BHP oraz obsługi klienta. Podczas zajęć teoretycznych z zakresu fryzjerstwa uczestnicy/uczestniczki poznają budowę włosa oraz zasady koloryzacji, preparaty do pielęgnacji włosów i trwałej ondulacji. Podczas części praktycznej uczestnicy/uczestniczki nauczą się różnych technik strzyżenia. Dowiedzą się również jak stylizować fryzury wieczorowe: jak dobierać kosmetyki, elementy ozdobne oraz dopinki. Uczestnicy kursu będą uczestniczyć w wykładach i zajęciach praktycznych oraz będą wykonywać ćwiczenia i zadania praktyczne kształtujące i doskonalące nabyte umiejętności. Każdy uczestnik będzie też indywidualnie wykonywał zadania praktyczne oraz prace zadane przez wykładowcę. Wykonawca musi dysponować materiałami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom warsztatów niezbędne materiały szkoleniowo – dydaktyczne, wszelkie środki kosmetyczne i higieniczne, fartuch, palety do analizy kolorystycznej, przenośne suszarki itp. Materiały te po zakończonym kursie wykonawca powinien za potwierdzeniem odbioru przekazać Uczestnikom Projektu uczestniczącym w kursie. Pracownie, w których będą odbywały się zajęcia (teoretyczne i praktyczne) winny być wyposażone w niezbędne materiały szkoleniowe, profesjonalne sprzęty do praktycznej nauki zawodu. Zamawiający wymaga dla zapewnienia wymaganego poziomu szkolenia, aby osoba/osoby prowadząca/prowadzące zajęcia teoretyczno – praktyczne spełniała/spełniały następujące warunki: a) wykształcenie kierunkowe, osoby posiadające przynajmniej trzyletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe związane z tematyką warsztatów. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu programem i harmonogramem szkolenia oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 17.02.2012 r., poz. 186). W ramach udzielonego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania egzaminu wewnętrznego ze zdobytej wiedzy oraz wydania dokumentu stwierdzającego ukończenie szkolenia. 6. Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie Kurs kroju i szycia wraz z niezbędnymi egzaminami pozwalającymi na uzyskanie odpowiednich kwalifikacji. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie 1 kursu zawodowego w zakresie Kurs kroju i szycia, dla 1 Uczestnika Projektu. Przewidywana liczba godzin szkoleniowych dla Uczestników Projektu szkolenia wynosi: min. 160 godzin (1 godzina = 45 minut zajęć i 15 minut przerwy) w tym zarówno zajęcia praktyczne (min. 145 godzin) jak i teoretyczne (min. 15 godzin). Zajęcia szkoleniowe muszą odbywać się we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt w przedziale czasowym od 8:00 do 16:00 z zastrzeżeniem, że liczba godzin zajęć szkoleniowych w ciągu jednego dnia (dziennie) wyniesie nie więcej niż 7 godzin. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę. Celem kursu jest przygotowanie Uczestnika do wykonywania usług krawieckich z uwzględnieniem nauki szycia odzieży lekkiej oraz stylizacji w połączeniu z usługami krawieckimi w tym przygotowanie formy, wykroju i szycie oraz wykonywanie poprawek z uwzględnieniem garderoby, dekoracji okiennych i pościeli. Program szkolenia winien obejmować między innymi określenie rozmiaru własnego, samodzielne przygotowanie formy bluzki, spódnicy, spodni, żakietu oraz prostego płaszcza, przygotowanie szablonu do krojenia oraz krojenie, rodzaje ściegów, poznawania zasad prawidłowego wszycia: zamka, paska, rękawów i kieszeni, przygotowanie garderoby do miary, podstawy materiałoznawstwa, podstaw budowy i zasad działania maszyny krawieckiej, szycie dekoracji okiennych, i pościeli, zasad BHP. Wykonawca powinien posiadać, co najmniej 2 stanowiska wyposażone w maszyny krawieckie po jednej dla każdego uczestnika szkolenia Uczestnicy kursu będą uczestniczyć w wykładach i zajęciach praktycznych oraz będą wykonywać ćwiczenia i zadania praktyczne kształtujące i doskonalące nabyte umiejętności. Każdy uczestnik będzie też indywidualnie wykonywał zadania praktyczne oraz prace zadane przez wykładowcę. Wykonawca musi dysponować materiałami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom warsztatów niezbędne materiały szkoleniowo – dydaktyczne. Pracownie, w których będą odbywały się zajęcia (teoretyczne i praktyczne) winny być wyposażone w niezbędne materiały szkoleniowe, profesjonalne sprzęty do praktycznej nauki zawodu. Zamawiający wymaga dla zapewnienia wymaganego poziomu szkolenia, aby osoba/osoby prowadząca/prowadzące zajęcia teoretyczno – praktyczne spełniała/spełniały następujące warunki: a) wykształcenie kierunkowe, osoby posiadające przynajmniej trzyletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe związane z tematyką warsztatów. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu programem i harmonogramem szkolenia oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 17.02.2012 r., poz. 186). 7. Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie Kadry i płace wraz z niezbędnymi egzaminami pozwalającymi na uzyskanie odpowiednich kwalifikacji. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie 1 kursu zawodowego w zakresie Kurs kroju i szycia, dla 1 Uczestnika Projektu. Przewidywana liczba godzin szkoleniowych dla Uczestników Projektu szkolenia wynosi: min. 120 godzin (1 godzina = 45 minut zajęć i 15 minut przerwy) w tym zarówno zajęcia praktyczne (min. 145 godzin) jak i teoretyczne (min. 15 godzin). Zajęcia szkoleniowe muszą odbywać się we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt w przedziale czasowym od 8:00 do 16:00 z zastrzeżeniem, że liczba godzin zajęć szkoleniowych w ciągu jednego dnia (dziennie) wyniesie nie więcej niż 7 godzin. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę. Celem kursu jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności do pracy w działach kadr i płac z wykorzystaniem programów komputerowych. Ogólne cele szkolenia to m.in. przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień prawa pracy; prowadzenie i kompletowanie dokumentacji pracowniczej; nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy; szczególne formy zatrudnienia oraz umowy cywilno – prawne; niepełnosprawny pracownik – prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika; umowa zlecenia; umowa o dzieło; zajęcia wynagrodzenia, kolejność zajęć, wysokość, potrącenia dobrowolne; odpowiedzialność materialna pracowników za niewykonanie, nienależyte wykonanie pracy lub za mienie powierzone; szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa; czas pracy; urlopy pracownicze; wynagrodzenie za czas choroby; zasady wyliczania wynagrodzenia; roszczenia w sprawie wynagrodzeń, odszkodowania, wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy; ZFŚS; system rentowo – emerytalny po zmianach od stycznia 2013 roku. Uczestnicy kursu będą uczestniczyć w wykładach i zajęciach praktycznych oraz będą wykonywać ćwiczenia i zadania praktyczne kształtujące i doskonalące nabyte umiejętności. Każdy uczestnik będzie też indywidualnie wykonywał zadania praktyczne oraz prace zadane przez wykładowcę.Wykonawca musi dysponować materiałami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom warsztatów niezbędne materiały szkoleniowo – dydaktyczne. Zamawiający wymaga dla zapewnienia wymaganego poziomu szkolenia, aby osoba/osoby prowadząca/prowadzące zajęcia teoretyczno – praktyczne spełniała/spełniały następujące warunki: a) wykształcenie wyższe zgodne z tematem prowadzonych w ramach kursu zajęć teoretycznych i praktycznych, osoby posiadające przynajmniej doświadczenie trzyletnie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce, Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu programem i harmonogramem szkolenia oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 17.02.2012 r., poz. 186). 8. Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie Operator koparki – ładowarki wraz z niezbędnymi egzaminami pozwalającymi na uzyskanie odpowiednich kwalifikacji. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie 1 kursu zawodowego w zakresie Operator koparki – ładowarki, dla 1 Uczestnika Projektu. Przewidywana liczba godzin szkoleniowych dla Uczestników Projektu szkolenia wynosi: min. 125 godzin (1 godzina = 45 minut zajęć i 15 minut przerwy) w tym zarówno zajęcia praktyczne jak i teoretyczne. Zajęcia szkoleniowe muszą odbywać się we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt w przedziale czasowym od 8:00 do 16:00 z zastrzeżeniem, że liczba godzin zajęć szkoleniowych w ciągu jednego dnia (dziennie) wyniesie nie więcej niż 7 godzin. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę. Program szkolenia musi być zgodny z programem szkoleń zatwierdzonym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, Dz. U. z 2001 roku nr 118, poz. 1263). Zamawiający wymaga dla zapewnienia wymaganego poziomu szkolenia, aby osoba/osoby prowadząca/prowadzące zajęcia teoretyczno – zawodowe spełniała/spełniały następujące warunki: a) Posiadała/posiadały wykształcenie wyższe techniczne; b) Prowadziła/prowadziły co najmniej 5 szkoleń o tożsamej tematyce. Zamawiający wymaga, aby liczba instruktorów odpowiadała liczbie maszyn przeznaczonych do realizacji zajęć praktycznych. Wykonawca powinien gwarantować uczestnikowi szkolenia solidne i profesjonalne przygotowanie teoretyczno – praktyczne do egzaminu państwowego i do wykonywania pracy w zawodzie operatora koparko-ładowarki. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu programem i harmonogramem szkolenia oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 17.02.2012 r., poz. 186). Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i przeprowadzić egzamin przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Koszt ponownego egzaminu ponosi uczestnik kursu. Szkolenie winno zakończyć się wydaniem przez Wykonawcę dla uczestnika kursu: a) zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji wydanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193 z późń. zm.). b) świadectwa pozytywnego wyniku sprawdzianu na uprawnienia operatora koparko – ładowarki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). c) książki operatora maszyn roboczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). W ramach udzielonego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania egzaminu wewnętrznego ze zdobytej wiedzy oraz wydania dokumentu stwierdzającego ukończenie szkolenia. Uczestnicy szkolenia winni otrzymać: Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie z § 7 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 186). II. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie kursów zawodowych w terminie od dnia podpisania umowy do 16 grudnia 2014 roku. III. Zajęcia zarówno praktyczne jak i teoretyczne organizowane w ramach kursów będących przedmiotem zamówienia muszą być zrealizowane na terenie Gminy Zakliczyn. W sytuacji gdy przeprowadzenie kursu ze względu na jego specyfikę nie będzie możliwe do przeprowadzenia na terenie gminy Zakliczyn, miejsce to Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym. Każde miejsce realizacji kursów Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym. Zajęcia praktyczne mają się odbywać w odpowiednio do tego przygotowanych i wyposażonych zgodnie z tematem szkolenia pomieszczeniach. Zajęcia teoretyczne mają odbywać się w profesjonalnie przygotowanych salach, z wyposażeniem multimedialnym, w tym: aparaturę audiowizualną, kserokopiarkę, rzutnik pisma, tablicę flipchart, tablica naścienna lub tablica informacyjna (foliowo-magnetyczna), biurka i krzesła. Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny odbywać się oddzielnie. Wykonawca podczas szkolenia zapewni prawidłowe warunki pracy zgodnie z przepisami BHP i p. poż. Pomieszczenia, w których odbywać się będą zajęcia z uczestnikami muszą być oznaczone logotypami POKL, EFS oraz informacją o realizowanym projekcie. IV. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników kursów będących przedmiotem zamówienia od następstw nieszczęśliwych wypadków za pełny okres trwania kursu, powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem. Obowiązek ubezpieczenia dotyczy uczestników, którym nie przysługuje stypendium szkoleniowe oraz osób posiadających prawo do stypendium, którzy w trakcie szkolenia podjęli zatrudnienie, inną prace zarobkową lub działalność gospodarczą i kontynuują szkolenie. V. Wykonawcę zobowiązany jest dla uczestników kursów będących przedmiotem zamówienia zorganizować i sfinansować badania lekarskie (jeżeli jest wymagane przed odbyciem kursu) przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Badania lekarskie muszą być przeprowadzone przed rozpoczęciem kursów przez lekarza medycyny pracy. Badania mają na celu stwierdzenie zdolności do odbycia kursu oraz podjęcia zatrudnienia zgodnego z kierunkiem odbytego kursu. VI. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienie uczestnikom kursów będących przedmiotem zamówienia, transportu na miejsce realizacji kursów jeśli będą się one odbywać w odległości większej niż 1000 m od siedziby Zamawiającego, autobusem klimatyzowanym, posiadającym aktualny przegląd techniczny, lub też do zwrotu Uczestnikowi kursu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na miejsce realizacji kursu. Zastrzeżeniem jest to, iż czas dojazdu i powrotu uczestników kursów z siedziby Zamawiającego do miejsca i z miejsca kursów, w którym odbywać się będą zajęcia nie może przekraczać łącznie 2 godzin dziennie. VII. Wykonawca w trakcie kursów powinien zapewnić uczestnikom usługę cateringową. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom kursów, bezpłatne zaplecze socjalne w ilości zaspokajającej potrzeby uczestników kursów. VIII. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć na własność każdego Uczestnika Projektu w trakcie kursów w materiałów dydaktycznych zgodnych z tematem kursów. IX. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską poprzez zamieszczanie w dokumentacji zamówienia informacji o udziale Unii Europejskiej. X. Wykonawca w razie konieczności zobowiązany będzie do sfinansowania kosztów opieki nad osobami zależnymi od Uczestników Projektu zarówno w trakcie trwania kursów. XI. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji. XII. Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za wykonanie zamówienia zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o: a) nie zgłoszeniu się uczestników na zajęcia praktyczne jak i teoretyczne przeprowadzonych w ramach kursów; b) przerwaniu udziału w kursach lub rezygnacji z uczestnictwa oraz każdorazowej nieobecności Uczestnika Projektu, c) innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację umowy. XIII. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 5 dni od dnia zakończenia realizacji zamówienia, następujących dokumentów: a) oryginału imiennego wykazu osób, które ukończyły udział w kursach; b) oryginału imiennego wykazu osób, które nie ukończyły udziału w kursach; c) kserokopii dziennika zajęć poświadczonej za zgodność z oryginałem; d) kserokopii list obecności poświadczonych za zgodność z oryginałem; e) oryginału kosztorysu powykonawczego; f) innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia zamówienia. XIV. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wśród uczestników zajęć oceny merytorycznej i technicznej ich przebiegu.XV. Wykonawca przed rozpoczęciem zajęć, zobowiązany będzie do zapoznania jego uczestników ze szczególnym programem poprzez przekazanie im harmonogramu realizowanych zajęć. XVI. Po zakończeniu zajęć, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie zajęć. Dokument musi posiadać stosowne oznakowanie. XVII. Wykonawca nie może pobierać od Uczestników Projektu jakichkolwiek środków pieniężnych.XVIII Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy winien przedstawić proponowany przez niego harmonogram i ramowy program kursów będących przedmiotem zamówienia, który podlegać będzie uzgodnieniu z GOPS Zakliczyn. XIX. Wykonawca tam gdzie jest to konieczne przeprowadzi szkolenia zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu programem i harmonogramem szkolenia oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 17.02.2012 r., poz. 186). W ramach udzielonego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania egzaminu wewnętrznego ze zdobytej wiedzy oraz wydania dokumentu stwierdzającego ukończenie szkolenia. Uczestnicy szkolenia winni otrzymać: Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie z § 7 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 186). Uczestnicy kursu będą uczestniczyć w wykładach i zajęciach praktycznych oraz będą wykonywać ćwiczenia i zadania praktyczne kształtujące i doskonalące nabyte umiejętności. Każdy uczestnik będzie też indywidualnie wykonywał zadania praktyczne oraz prace zadane przez wykładowcę. W ramach udzielonego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania i sfinansowania przystąpienie uczestnika kursu do egzaminu państwowego, jeżeli jest wymagany do uzyskania kwalifikacji (przynajmniej jedno podejście każdego uczestnika kursu).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • CDIS Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń mgr inż. Adrian Janas, Św. Brata Alberta Chmielowskiego, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34970,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 33900,00
  • Oferta z najniższą ceną: 33900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 66810,00
  • Waluta: PLN.