OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ – WSPIERANIE PROWADZENIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH W 2016 ROKU

Załącznik do zarządzenia
Nr GOPS 5 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn

z dnia 2 grudnia 2015 roku

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZAKLICZYN

 

działając na postawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r, poz. 1118 )

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

 

NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ – WSPIERANIE PROWADZENIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH W 2016 ROKU

 

 

 1. Rodzaj zadania:

 

 1. Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej.
 2. Wysokość dotacji zostanie ustalona na podstawie liczby mieszkańców przebywających  w domu pomocy społecznej przyjętych  do domu na podstawie decyzji kierujących przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie oraz wysokości kosztu utrzymania mieszkańca DPS.
 3. Pobyt osób przyjętych do Domu na podstawie decyzji administracyjnej o skierowaniu

zgodnie z zasadami określonymi w art. 61 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12

marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r , poz.163 z późn. zm.).

 

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

W 2016 r w budżecie zaplanowano kwotę w wysokości około 318 925 zł.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:

 

 1. Dotacja przyznawana będzie na osoby przyjęte do domu pomocy społecznej na podstawie decyzji administracyjnej.
 2. Pobyt osób przyjętych do domu pomocy społecznej na podstawie decyzji administracyjnej o skierowaniu wydanej przez organ upoważniony zgodnie z zasadami określonymi w art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 3. Oferent zobowiązany jest przedstawić możliwość realizacji zadania poprzez wykazanie :
  1. zasoby lokalowe, stan techniczny budynku, zasoby w niezbędny sprzęt do realizacji zadania .
  2. zasoby kadrowe oferenta, kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie,
  3. doświadczenie w realizacji zadań w tym rekomendacje dla oferenta,
  4. wymierne korzyści dla społeczności lokalnej,
  5. koszt realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

 

 1. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja zadania rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2016 r i zakończy się z dniem 31 grudnia 2016 r.
 2. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 13 osób przewlekle somatycznie chorych.
 3. Zapewnienie standardów realizacji zadania wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym posiadanie stosownego zezwolenia Wojewody Małopolskiego.
 4. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób przebywających w domu pomocy społecznej przy uwzględnieniu wymogów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r, poz. 964).
 5. Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa. Wzór umowy został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).
 6. Beneficjent zobowiązany jest do:
 1. Prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację umowy.
 2. Sporządzenia i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie.
 3. Wzór sprawozdania został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).
 1. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, zlecający zadanie publiczne ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania obejmujące w szczególności:

1) stan realizacji zadania;

2) efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania;

3) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;

4) prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Zadanie winno być realizowane zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm)  oraz Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2012 r., poz. 964 r.)

Dom Pomocy Społecznej, zwany dalej Domem, zaspakaja  potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne mieszkańców, na poziomie obowiązującego standardu  usług, zapewniające w szczególności:

–  miejsce zamieszkania,

–  wyżywienie,

–  odzież i obuwie,

–  utrzymanie czystości,

–  udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych

–  pielęgnacji,

–  niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

–   umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

–   podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,

–  umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,

–  zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,

–  stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,

–  działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,

–  pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia,

–  zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

–  finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30 % zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą”,

–  zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach,

–  sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu,

Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu, opracowywane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu koordynuje pracownik domu, zwany dalej „pracownikiem pierwszego kontaktu”, wskazany przez mieszkańca domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy domu. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych.

Warunki lokalowo – socjalne Domu Pomocy Społecznej:

1)      Dom powinien spełniać następujące warunki:

–  budynek i jego otoczenie nie mają barier architektonicznych,

–  budynek wielokondygnacyjny powinien mieć zainstalowaną windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych,

–  budynek powinien być wyposażony w system przyczynowo-alarmowy i system alarmowo-przeciwpożarowy,

2) W Domu powinny znajdować się następujące pomieszczenia:

–   pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe,

–   pokoje dziennego pobytu,

–   jadalnia,

–   gabinet medycznej pomocy doraźnej,

–   pomieszczenia do terapii i rehabilitacji,

–   kuchenka pomocnicza,

–   pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,

–   palarnia, jeżeli wśród mieszkańców domu są osoby palące,

–   pokój gościnny,

–   miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkańca domu, jeżeli nie ma on możliwości uczestniczenia w nabożeństwach poza domem,

–  inne pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców domu.

3)      Pokój mieszkalny powinien spełniać następujące warunki:

–  jednoosobowy powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 9 m2,

–  wieloosobowy powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 6 m2 na osobę i :

–  w przypadku osób poruszających się samodzielnie – jest przeznaczony dla nie więcej niż trzech osób,

–  w przypadku osób leżących – jest przeznaczony dla nie więcej niż 4 osób,

–  powinien być wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych,

–  liczba łazienek powinna zapewniać możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby,

–  łazienki i toalety powinny być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

–  pomieszczenia mieszkalne domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów.

4)      Usługi świadczone na rzecz mieszkańca w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających:

a)      wyżywienie i organizacja posiłków powinny spełniać następujące warunki:

–  mieszkańcom domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie,

–   zapewnia się wybór zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza,

–  dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny, z tym że ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godz. 1800,

–  podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę,

–  mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym, w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony.

b)  Mieszkańcom domu nie posiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w tym:

–  odzież całodzienną – co najmniej dwa zestawy,

–  odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę – co najmniej jeden zestaw,

–  bieliznę dzienną – co najmniej 4 komplety,

–  bieliznę nocną – co najmniej 2 komplety,

–  co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe,

–  w przypadku mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia.

c) Mieszkańcom domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych, zapewnia się im w szczególności:

–  w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla mężczyzn – przybory do golenia,

–  co najmniej dwie sztuki ręczników, zmienianych, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień,

–  pościel, zmienianą, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

Mieszkańcy Domu powinni mieć zapewnione:

–  świadczenie pracy socjalnej,

–  organizację terapii zajęciowej w pracowniach terapii,

–  możliwość korzystania przez mieszkańców domu z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a także możliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów,

–  organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwia się udział w imprezach kulturalnych i turystycznych,

–  możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu,

–  regularny kontakt z dyrektorem domu w określonych dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu,

–  sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca domu.

Tryb i zasady przyjmowania mieszkańców:

–  Mieszkańcami Domu są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych.

–  Osoby kierowane są do DPS na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez gminę, określających również wysokość odpłatności za pobyt w Domu, ustalanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

–  Na zwolnione jedno miejsce w Domu, Dom zobowiązany jest przyjąć następną osobę co do której Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie wydał decyzję o umieszczeniu/ kierującą w placówce.

–  Nowi mieszkańcy przyjmowani są przez Dyrektora Domu lub osobę przez niego wyznaczoną.

–  Nowoprzyjęci mieszkańcy są zapoznawani z regulaminem i zarządzeniami obowiązującymi  na terenie Domu oraz informowani o zakresie świadczonych usług.

–  Mieszkańcy są informowani o możliwości wyboru pracownika pierwszego kontaktu.

–  W terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do Domu przygotowuje się indywidualny plan wsparcia mieszkańca.

–  Każdy mieszkaniec po przyjęciu poddawany jest wstępnym badaniom lekarskim.

–  Każdy mieszkaniec Domu ma prawo do zameldowania na pobyt stały, chyba że wystąpi on lub jego przedstawiciel ustawowy z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Domu o zameldowanie na pobyt czasowy, o czym jest informowany w dniu przyjęcia do domu.

Personel Domu:

–  Pracownicy Domu zajmujący określone stanowiska powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie zawodowe, zgodne z wymogami określonymi odpowiednimi przepisami;

–  W Domu zatrudnionych jest  w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu;

–  Dom posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wy­miarze czasu pracy w odpowiednim typie domu dla:

a) osób w podeszłym wieku – nie mniej niż 0,4 na jednego mieszkańca domu,

b) osób przewlekle somatycznie chorych – nie mniej niż 0,6 na jednego mieszkańca domu,

c) osób niepełnosprawnych fizycznie – nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu

– przy czym przy ustalaniu wskaźników zatrudnienia uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu, jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami domu; przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie może przekroczyć 30% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno­-opiekuńczym;

–  pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego Domu uczestniczą co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami.

Dokumentacja prowadzona przez Dom:

1)      Dom powinien posiadać m.in. następujące dokumenty wewnętrzne regulujące działalność Domu:

–  Regulamin Organizacyjny Domu – określający szczegółowy zakres zadań, strukturę organizacyjną placówki, podział obowiązków, prawa i obowiązki mieszkańców.

–  Regulamin Pracy – ustalający organizację i porządek pracy.

–  Regulamin Porządkowy Domu – określający szczegółowe zasady  funkcjonowania placówki oraz procedury postępowania w różnych sytuacjach.

–  Regulamin Depozytów – określający zasady przechowywania przedmiotów wartościowych i środków finansowych podopiecznych na kontach depozytowych oraz procedury ich deponowania oraz wypłacania.

2)      Dom powinien prowadzić m.in. następującą dokumentację:

–  akta osobowe mieszkańca, zakładane niezwłocznie po przyjęciu do Domu, które obejmują dokumentację socjalną mieszkańca, dokumenty przyjęcia, kartę mieszkańca, informacje o pobytach poza Domem. Dokumentacją indywidualną mieszkańca zajmuje się pracownik socjalny i za nią odpowiada,

–  dokumentację medyczną mieszkańca, prowadzoną przez upoważniony personel medyczny, zgodnie z zasadami zawartymi w odrębnych przepisach, osobą odpowiedzialną jest pracownik wyznaczony przez Dyrektora Domu,

–  dokumentację obejmującą przedmioty będące własnością Domu,

–  zeszyty raportów dziennych,

–  księgę depozytów materialnych i pieniężnych,

–  akta osobowe pracowników,

–  dokumentację księgową, w tym wyodrębnioną ewidencję księgową środków finansowych otrzymywanych w związku z realizacją umowy oraz dokumentację rzeczową i finansową  zgodnie z obowiązującymi przepisami,

–  dokumentację dotyczącą pracy terapeutyczno –  opiekuńczej z mieszkańcami,

–  inną dokumentację, jeżeli konieczność jej prowadzenia wynika z właściwych przepisów prawa.

Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6 poz.25) oraz warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu oraz w zasadach otwartego konkursu ofert.

 

 1. Termin składania ofert:

 

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 23 grudnia 2015 roku do godz. 10.00 oferty zgodnej z wzorem oferty zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie na adres ul. Jacka Malczewskiego 15, 32-840 Zakliczyn, pokój nr 5). W przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data wpływu do GOPS w Zakliczynie.
 2. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r, poz.163 z późn. zm.), prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.
 3. Wymagane dodatkowe załączniki do oferty:
  1. kopia aktualnej decyzji Wojewody Małopolskiego o pozwoleniu na prowadzenie domu pomocy społecznej,
  2. wykaz osób bezpośrednio realizujących zadanie wraz z wyszczególnieniem posiadanych kwalifikacji,
  3. dokumenty potwierdzające prawo do zajmowanego lokalu, w którym jest realizowane zadanie,

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert

 

 1. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert.
 2. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 3. Po dokonaniu oceny Komisja Konkursowa sporządza sprawozdanie, które zawiera zestawienie ofert ocenianych merytorycznie ze wskazaniem liczby przyznanych punktów oraz rekomendacją wybranej oferty.
 4. Wyniki konkursu ofert umieszcza się:
 1. na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie,
 2. na internetowej stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie: www.gopszakliczyn.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.
 1. Oferty oceniane są według następujących kryteriów:
 1. ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta (0 – 10 pkt):
 1. zasoby lokalowe spełniające standardy określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r, poz.964),
 2. wyposażenie zapewniające standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez dom pomocy społecznej określony w cyt. Rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej,
 3. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będą realizowane zadania,
 4. wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, na jednego mieszkańca domu (zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej).
 5. perspektywy kontynuacji zadania.
 1. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania (0 – 5 pkt.),
 2. udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, wkład rzeczowy, osobowy, świadczenia wolontariuszy (0 – 5 pkt.),
 3. w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zadanie publiczne ocena realizacji zleconych zadań pod względem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania otrzymanych środków (0- 5 pkt.).
 1. Termin dokonania wyboru oferty – do dnia 30 grudnia 2015 roku.

 

 1. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju

i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

 

  1. Realizowane w 2014 roku zadanie .

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn realizował w 2014 roku zadania z zakresu prowadzenia domu pomocy społecznej , o którym mowa w punkcie I. Wysokość przyznanej dotacji –

111 360 zł.

 

  1. Realizowane w 2015 roku zadanie.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn realizował w 2015 roku otwarty konkurs z zakresu pomocy społecznej „wspieranie prowadzenia domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w 2015 roku

– wysokość przyznanej dotacji – 235 385 zł.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn

 

 

 

Zakliczyn, 02 grudzień 2015 roku

 

Załącznik:

zarzadzenie_pomocspoeczna_DPS_2014.pdf

regulamin_pomoc_spoleczna_2014_OW.pdf