Rodziny wspierające

rodziny wspierajce.jpg

 

Rodziny wspierające

 

Informacja dla wszystkich rodzin, które chcą wspierać i pomagać tym rodzinom, które z różnych względów nie radzą sobie z obowiązkiem opieki i wychowania.

 

W oparciu o art.29 ust.1,2 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz.887 z póź. zm. ) zachęcamy kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Jest to forma pomocy rodzinom przezywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy miedzy zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowanie wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego czy pomocy w nauce dzieciom.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt/burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej.

Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

 

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej proszone są o zgłaszanie swojej kandydatury do Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie ul. Malczewskiego 15 w godzinach urzędowania.

 

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

  • nie ma stałego źródła dochodu,
  • występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,
  • członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską ,
  • członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
  • skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
  • występuje choroba psychiczna,
  • występuje problem alkoholowy

 

 

Kierownik GOPS

Zuzanna Filipska