OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PSYCHOLOG

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

PSYCHOLOG

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko PSYCHOLOG

forma zatrudnienia – umowa cywilno- prawna – 4 godziny w miesiącu

1.Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania:

1) posiadać obywatelstwo polskie ;

2) wykształcenie wyższe na kierunku psychologia potwierdzone dyplomem ukończenia uczelni wyższej,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) nieposzlakowana opinia,

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 

2.Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ustawy o pomocy społecznej,

b) umiejętność interpretacji przepisów prawnych,

c) znajomość obsługi programów komputerowych,

d) doświadczenie w prowadzeniu warsztatów psychospołecznych z dorosłymi.

 

3.Preferowane cechy osobowości kandydata:

a) komunikatywność i otwartość ,

b) kreatywność ,

c) odporność na stres,

d) umiejętność pracy w zespole,

e) dokładność,

f) odpowiedzialność,

g) sumienność.

 

4.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

a) udzielanie poradnictwa psychologicznego i rodzinnego mieszkańcom gminy Zakliczyn,

b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej,

c) prowadzenie konsultacji indywidualnych,

d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów klientów, praca nad ich motywacją,

e) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

 

Wymagane dokumenty :

a) CV,

b) list motywacyjny,

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia

d) oświadczenie o niekaralności ( własnoręcznie podpisane)

e) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz.926 Nr 153, poz.1271) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.)”( odręcznie podpisane)

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku psycholog,

g) oświadczenie o następującej treści:” Ja niżej podpisany/a oświadczam, że nie jestem i nie byłam pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona „

„ Nie była skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe”

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu ( 14 66 52 275 oraz 14 66 52 263) wew.11

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ nabór na psychologa „ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie , ulica Jacka Malczewskiego 15 w terminie do dnia 21 lipca 2017 roku.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.gopszakliczyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie.

Oferty osób których zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Zuzanna Filipska