Zapytanie ofertowe na dożywanie dzieci w szkołach na 2018 rok

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

 

Gmina Zakliczyn – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie zaprasza do składania ofert w ramach procedury zapytania ofertowego na dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Zakliczyn w 2018 roku, tj. 02 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zasady współpracy, obowiązki stron oraz sposób realizacji zamówienia zostały opisane poniżej.

 

Zamawiający:

Gmina Zakliczyn ul. Rynek 32, 32 – 840 Zakliczyn

NIP : 869-10-13-238

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie

ul. Jacka Malczewskiego 15, 32 – 840 Zakliczyn

 

Usługa – Kod CPV:

 55523100-3 – usługi w zakresie posiłków szkolnych

55524000-9 – usługi dostarczania posiłków do szkół

 

Informacje dla oferentów dotyczące zamówienia objętego zapytaniem:

 1. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 tekst jednolity ze zmianami) zgonie z wyłączeniem określonym w art. 4 ust 8 ww. ustawy.
 2. Oferty należy składać do dnia 15 grudnia 2017 roku do godz. 15.00 w formie pisemnej w jednym z niżej wymienionych sposobów: osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. Jacka Malczewskiego 15, 32 -840 Zakliczyn, drogą pocztową na adres wskazany powyżej, pocztą elektroniczną – zeskanowana oferta na adres e-mailowy: gops.kierownik@zakliczyn.pl lub faksem 14/66 52 275 wew. 13.

Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Oferta powinna zawierać:

3.1 Wypełniony formularz ofertowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania („Oferta”),

3.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji działalności gospodarczej,

3.3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis oferta: „dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach na terenie gminy Zakliczyn w roku 2018”.

 1. Oferta oceniana będzie pod względem kryterium cenowego: cena brutto – 100%.
 2. Zamawiający dopuszcza negocjacje ofert w celu doprecyzowania jej szczegółów, warunków realizacji, w tym ustalenia ostatecznej ceny usługi, w szczególności, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. O terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji wybrany oferent zostanie powiadomiony telefonicznie.
 3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania złożonych dokumentów.
 4. Składając ofertę Oferent akceptuje warunki określone w niniejszym Zapytaniu oraz dołączonych Załącznikach.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia be podania przyczyny.
 6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczenie oraz wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zakliczyn w formach i ilościach wskazanych przez Zamawiającego.

Szacunkowa ilość dzieci:

 • Szkoła Podstawowa w Gwoźdźcu- 8 dzieci
 • Szkoła Podstawowa w Stróżach – 37 dzieci
 • Szkoła Podstawowa w Charzewicach – 8 dzieci
 • Szkoła Podstawowa w Faściszowej- 19 dzieci
 • Szkoła Podstawowa w Wróblowicach- 7 dzieci
 • Szkoła Ponadgimnazjalna w Zakliczynie – 64 dzieci.

Ogółem 143 dzieci

Szacunkowa ilość dzieci może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, o czym Zlecający powiadomi Wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie także przewiezienie posiłków ze Szkoły Podstawowej w Zakliczynie ul. J. Malczewskiego do budynku Szkoły Podstawowej ul. Rynek.

 1. Zamówienie obejmuje przygotowanie, transport i wydanie posiłków w siedzibach placówek oświatowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zakliczyn, o kaloryczności minimum 500 kcal i gramaturze ok. 400 g dla dzieci w dziennych ilościach. Zamawiający zastrzega sobie, aby przygotowanie posiłków dwudaniowych dla dzieci (zupa z wkładką + pieczywo, drugie danie + kompot) posiadały obowiązującą gramaturę posiłków: zupa z wkładką 350 gram, pieczywo 100 gram, ziemniaki lub zamiennik ryż, kasza) 350 gram, mięso 120 gram, surówka 200 gram, kompot 200ml. Przygotowanie ciepłego jednodaniowego posiłku (ze wskazaniem na drugie danie) gramatura obowiązująca jak wyżej przy daniach dwudaniowych. Wykonawca zobowiązany jest przygotować, dostarczyć i wydać posiłek- dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek) zupa z mięsną wkładką o pojemności 400-500 ml w tym 50 g mięsa lub kiełbasy, podane ze świeżym pieczywem bez ograniczenia ilościowego – trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa i piątek) drugie danie będące posiłkiem mięsnym lub rybnym z surówką lub gotowanymi jarzynami oraz z kompotem. Do mięsa mogą być podawane zamiennie ziemniaki, kasza, ryż, makaron. Drugie danie mogą też stanowić pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem, krokiety, gołąbki, jednakże danie to winno być maksymalnie 4 x w miesiącu. Wykonawca może przygotować posiłki jednodaniowe o kaloryczności nie mniejszej niż 500 kcal i gramaturze nie mniejszej niż: ziemniaki, kasza, ryż lub makaron – 200 g, mięso lub ryba -80 g, surówka lub jarzyny – 100 g, pierogi, naleśniki, kopytka, makaron, krokiety lub inne – 200g, kompot 200ml.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP.
 3. Wykonawca zapewni urozmaicony jadłospis (posiłki nie powinny powtarzać się w ciągu 1 tygodnia). Do złożonej oferty Wykonawca załączy proponowany jadłospis na okres 1 miesiąca, z podaniem składników wagowych (gramatury), kaloryczność w kcal. Na posiłek składa się pierwsze danie obiadowe, drugie danie obiadowe oraz kompot. Dopuszcza się przygotowanie jednodaniowego ciepłego posiłku ze wskazaniem drugiego dania i dostarczenie w formie cateringu posiłku składający się z drugiego dania oraz kompotu. Posiłki powinny być przygotowywane w każdym dniu bezpośrednio przed wydaniem, o temperaturze spożywania: zupa 75 ºC, gorące drugie danie – 65 º C, kompot 4 ºC. W jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone okazjonalnie smażone. Do przygotowania posiłków zalecane jest stosowanie tłuszczów roślinnych, stosowanie dużej ilości warzyw i owoców umiarkowane stosowanie cukru i soli.
 4. Wszystkie etapy procesu produkcyjnego powinny przebiegać bez zbędnych przestojów, celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem, zepsuciem i rozwojem drobnoustrojów chorobotwórczych. Posiłki muszą być sporządzone z produktów świeżych, wyklucza się mięso i przetwory z puszek konserwowych. Dostawca zadba o czystość pomieszczeń, w których przygotowywane, wydawane i spożywane będą posiłki.
 5. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć posiłki, transport posiłków powinien być prowadzony samochodami dostosowanymi do przewożenia środków spożywczych. Środek transportu winien być dopuszczony przez SANEPID do przewozu posiłków (żywności). Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wydać posiłki w naczyniach jednorazowych, naczynia i sztućce muszą posiadać atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu. Wykonawca zobowiązany jest po spożyciu posiłków na własny koszt usunąć z terenu szkoły zużyte naczynia jednorazowego użytku lub brudne naczynia wielorazowego użytku oraz wszelkie odpadki żywnościowe. Wykonawca zadba o czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków.
 6. Wykonawca zobowiązany jest codziennie przechowywać próbki żywności dla potrzeb badań żywności przez Sanepid zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakład zbiorowego typu zamkniętego ( Dz. U. Nr 80, poz.545 ze zm.)
 7. Posiłki będą dostarczane i wydawane przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, wyłącznie w dni, w których odbywa się nauka w szkołach czy zajęcia w przedszkolu w pomieszczeniach do tego wyznaczonych przez dyrektora placówki. Jeśli dzieci będą uczęszczać do szkoły w inny dzień np. odpracowywać zajęcia szkolne, dzieci objęte są tą formą pomocy, lecz ten fakt szkoły zgłaszają z 3 dniowym wyprzedzeniem dowożącemu i wydającemu posiłki.
 8. Zamawiający zastrzega sobie dostarczanie posiłków na 30 minut przed ich wydaniem w godzinach pomiędzy 11³º do 13ºº. Dokładna godzina wydawania posiłków w poszczególnych szkołach będzie ustalana przez wykonawcę indywidualnie dla każdej placówki bezpośrednio z dyrekcją szkoły. Transport posiłków nie może odbywać się dłużej niż w odległości 20 km od miejsca jego przygotowania.
 9. Zamawiający zastrzega, że ilość dostarczanych posiłków może zmieniać się w trakcie obowiązywania zamówienia (zwiększenie lub zmniejszenie do 20% wynikających z zamówienia). Każdorazowo na bieżąco dostarczający posiłki będzie informowany o ilości posiłków, które ma dostarczyć. W dniu wydawania posiłku w pomieszczeniu jego wydawania w miejscu widocznym dostarczający wywiesza menu na każdy dzień dożywiania.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty ilości posiłków w zależności od bieżących potrzeb, przy czym ogólna ilość posiłków dostarczonych w trakcie zamówienia nie może przekroczyć ilości wskazanej w zamówieniu, jako maksymalna.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zamówień uzupełniających nieprzekraczających swą wielkością 20 % wartości zamówienia podstawowego w szczególności, jeśli zajdzie potrzeba zwiększenia liczby wydawanych posiłków w szkołach podstawowych i gimnazjach ze względu na większą liczbę dzieci objętych dożywianiem.

 

Inne istotne warunki zamówienia

 

 1. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, co zostanie potwierdzone na załączonym do oferty zał. Nr 2
 2. Wykonawca udokumentuje, co najmniej 3 lata wykonywania usług w formie cateringu na rzecz dzieci i młodzieży w szkole zał. Nr 5
 3. Wykonawca zobowiązany jest dysponować minimum jednym środkiem transportu przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez państwowego Inspektora Sanitarnego, co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem zał. Nr 3
 4. Wykonawca dysponuje odpowiednim pomieszczeniem przeznaczonym do wykonywania posiłków potwierdzone na załączniku Nr 4 do oferty.

 

 

Attachments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.