Ogłoszenie o naborze pracownika do specjalistycznych usług opiekuńczych

NABÓR NA PRACOWNIKA DO WYKONYWANIA

SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie poszukuje osobę do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Charakter umowy : umowa zlecenie

Okres obowiązywania umowy : 10 października 2018 r  do 31 grudnia 2018 r z możliwością przedłużenia umowy.

 

Ogólny zakres wykonywania czynności :

 

Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia , w tym zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania , motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji , prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie , także w formie asystowania  w codziennych czynnościach życiowych , współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno- terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby.

Praca dotyczy 80 godzin w miesiącu. Koszt 1 godziny usług 20 zł  brutto.

 

Niezbędne wymagania :

 

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego ,psychologa ,

pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki , asystenta osoby

niepełnosprawnej ,opiekunki środowiskowej , specjalisty w zakresie rehabilitacji

medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedze i umiejętności pozwalające

świadczyć określone specjalistyczne usługi

 

oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek ;

 • szpitalu psychiatrycznym ,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób  z zaburzeniami psychicznymi ,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej , do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym ,
 • ośrodku terapeutyczno- edukacyjno- wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji
 • innej jednostce niż wymienione w pkt.1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze

lub

posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie w/w kwalifikacji , posiadające co najmniej roczny staż pracy w w/w jednostkach.

 

 1. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie :

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,

2) kształtowania nawyków celowej aktywności ,

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych,

4) nieposzlakowana opinia,

 

 

5) pełna zdolność do czynności prawnych,

6) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

 

Wymagania dodatkowe :

 

 • umiejętność skutecznego komunikowania się
 • umiejętności organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta
 • spostrzegawczość, podzielność uwagi,
 • zrównoważenie emocjonalne,
 • odporność na trudne sytuacje i stres

 

Oferta powinna zawierać:

 • Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV)
 • Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • Oświadczenie wykonawcy ,że ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r, poz.1000)
 • W przypadku posiadania kwalifikacji innych niż określone z niezbędnych wymaganiach tj. inny zawód dający wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze należy przedłożyć suplement określający ramy programowe kształcenia.

 

Oferty należy składać lub przesyłać do dnia 09 .10.2018 r na adres :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Jacka Malczewskiego 15

32- 840 Zakliczyn

 

Informacje merytoryczne – tel. 014- 66-52-263

 

Filipska Zuzanna

Kierownik GOPS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.