ZAPYTANIE OFERTOWE ,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zakliczyn”

             Zakliczyn, dnia 24.10.2018 r.

 

……………………………………………………..

pieczęć zamawiającego   

                                            

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

,, Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zakliczyn”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług  pod nazwą ,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zakliczyn”.

 

 1. Zamawiający:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie

 1. Jacka Malczewskiego 15, 32- 840 Zakliczyn

tel. 14 66 52 263

e-mail:gops.kierownik@zakliczyn.pl

NIP 873-27-15-895

REGON 850019553

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

                                                  

2.1  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie schronienia dla 1 osoby bezdomnej, której ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Zakliczyn (w oparciu o art.101 ust.2 ustawy                  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ) oraz potrzebującym schronienia, których miejscem zameldowania jest Gmina Zakliczyn.

 

2.2 Każdorazowe skierowanie osoby do schroniska odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie .

 

2.3  Wymagany zakres usług w ramach przedmiotu zamówienia:

 1. całodobowe schronienie z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
 2. wyżywienie w formie co najmniej trzech posiłków dziennie, w tym co najmniej jednego gorącego,
 3. zapewnienie środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środków do odwszawiania,
 4. zapewnienie niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,
 5. pomoc w sprawach formalno – prawnych,
 6. zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu i lekarzy specjalistów,
 7. zapewnienie opieki pielęgniarskiej,
 8. prowadzenie pracy socjalnej szczególnie dla osób, które podpisały kontrakt socjalny.

 

2.4 Liczba osób wymagających schronienia – ze  względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia, będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zakliczyn, dlatego Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia lub zwiększenia zamówienia.

 

2.5 Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury/ noty księgowej                 z załączonym imiennym wykazem osób faktycznie objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

 

2.6 Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi                          w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury/ noty księgowej.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od 1 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

 1. Kryteria oceny oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny – cena 100%.

Organizator postępowania zastrzega sobie możliwość negocjowania zaproponowanej ceny.

 

 1. Inne istotne warunki zamówienia:
 2. a) w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez odpowiedniego miejscowo Wojewodę.
 3. b) wymagania dotyczące lokalu schroniska: na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2017 poz. 953 z późn. zm.)
 4. c) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonania z zawartą umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zamówieniu.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
 • Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
 • Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 • Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (adres: 32- 840 Zakliczyn, ul. J. Malczewskiego 15) lub za pośrednictwem poczty (adres j.w.)
 • W przypadku składania oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty na kopercie należy umieścić napis z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zakliczyn”.

 

Dokumenty składające się na ofertę:

1) Wypełniony prawidłowo i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – załącznik                  nr 1,

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 2,

3) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik Nr 3,

4) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do     ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż                                     6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                      w postępowaniu,

5) Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego

6) Odpis statutu.

 

 1. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31  października  2018 roku do godz. 1500

2) Liczy się data wpływu oferty do Ośrodka. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W toku weryfikacji oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Po dokonaniu wyboru Zamawiający skontaktuje się tylko z tym Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Zuzanna Filipska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie , tel. 14 66 52 263, e-mail: gops. kierownik @zakliczyn.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny

 

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Zakliczynie

                                                                                                 Zuzanna Filipska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 3. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
 4. Projekt umowy

 

Attachments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.