Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. pod nazwą „Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych w 2019 r.”

 Zarządzenie nr 2 / 2019

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie

z dnia 08 luty 2019 r

 

W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. pod nazwą „Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych w 2019 r.”

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r, poz.994 z póź.zm.) oraz na podstawie art.11, 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r, poz. 450 z póź.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 r pod nazwą „ Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych w 2019 r”

 

§2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                    Kierownik GOPS

                                                                                     Zuzanna Filipska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTWARTY KONKURS OFERT

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania pod nazwą „Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych w 2019 roku”

I . Podstawa prawna  konkursu:

Konkurs jest ogłoszony na podstawie:

art. 11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.450 z póź.zm. ) art.25 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2018 r, poz. 1508)

 

II. Adresaci:

Podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwane dalej oferentami, które są wymienione w rejestrze Wojewody, o którym mowa w art.48 a ust.11 ustawy o pomocy społecznej.

 

III. Cel:

Konkurs ma na celu powierzenie realizacji zadania Gminy Zakliczyn w zakresie pomocy społecznej dotyczącej udzielenia schronienia dla osób bezdomnych.

Celem zadania jest:

Umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych osobom bezdomnym, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Oczekiwane rezultaty:

 1. Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej,
 2. Zwiększenie skuteczności i efektywności wsparcia osobom bezdomnym,
 3. Poprawa dostępu, jakości wsparcia i koordynacji usług skierowanych do osób bezdomnych

 

IV. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Udzielenie tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych, dla których Gmina Zakliczyn jest ostatnim miejscem zamieszkania na pobyt stały, na zasadach określonych w art. 48, 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 ro pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r, poz. 1508).

Opis realizacji zadania:

 1. Zadnie winno być zrealizowane na rzecz osób bezdomnych z terenu gminy Zakliczyn w okresie wskazanym w ogłoszeniu,
 2. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej,
 3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami w zakresie opisanym w ofercie i standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz.U. z 2018 rpoz.896),
 4. Schronisko dla bezdomnych prowadzone przez oferenta powinno funkcjonować i realizować zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 204 r o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2018 r, poz. 1508),
 5. Schronisko musi funkcjonować przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu i zapewnić możliwość całodobowego przebywania,
 6. Udzieleniem schronienia w formie schroniska będą objęte osoby z terenu gminy Zakliczyn posiadające decyzję administracyjną,
 7. Prowadzenia pracy socjalnej w tym: motywowania osób bezdomnych do podjęcia terapii odwykowej, pomocy w załatwieniu spraw urzędowych i osobistych, podjęcia aktywności zawodowej, wzmocnieniu aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej,
 8. Zawieraniu oraz prowadzeniu z osobami bezdomnymi indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności,
 9. Prowadzenie doraźnego poradnictwa w szczególności psychologicznego, prawnego,
 10. Zapewnienie kontaktu z pracownikiem socjalnym, a także informacji o możliwych formach pomocy,
 11. Zapewnienie kontaktów z lekarzem poprzez wezwanie lekarza w razie zaistnienia takiej potrzeby lub wezwanie pogotowia ratunkowego,
 12. Zapewnienie trzech posiłków dziennie, w tym jednego posiłku gorącego w miejscu do tego przeznaczonym,
 13. Zmiany odzieży w punkcie jej wymiany na czysta oraz umożliwienie wyprania brudnej,
 14. Zapewnienie czystej pościeli i bielizny pościelowej,
 15. Zapewnienie środków higieny osobistej w ilości zapewniającej utrzymanie czystości,
 16. Stałej współpracy z pracownikiem GOPS w Zakliczynie,
 17. Prowadzenie rejestru osób przebywających w placówce,
 18. Zapewnienie możliwości przyjęć przez całą dobę,
 19. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa na terenie placówki,
 20. Zadania będą realizowane na podstawie decyzji administracyjnej wydanej dla każdego klienta indywidualnie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie,
 21. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa,
 22. Podmiot przejmujący zlecenie do realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy o pomocy społecznej,
 23. Zastrzega się prawo kontroli prawidłowości wykonania usług o każdej porze i w każdym miejscu,
 24. Koszty z tytułu wykonywania umowy ponosi placówka wyłoniona w konkursie, która winna zabezpieczyć narzędzia, materiały, środki transportu, odzież itp dla prawidłowego wykonania umowy,
 25. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego lub telefonicznego poinformowania o sytuacji wydalenia klienta z placówki z podaniem przyczyn w terminie niezwłocznym od dnia zdarzenia,
 26. Sposób rozliczania usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych,
 27. Zleceniobiorca dostarcza do GOPS w Zakliczynie rozliczenie za faktycznie wykonane w miesiącu poprzednim dni usług schronienia,
 28. Na zleceniodawcy spoczywa odpowiedzialność za dochowanie obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych a wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

 

V. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Konkurs rozstrzyga Kierownik GOPS po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 2. Postepowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie..
 3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
 4. Koszty zostaną uznane za kwalifikowane, gdy

1) związane z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji

2) zostały uwzględnione w kosztorysie zadania

3) zostały skalkulowane racjonalnie na podstawie cen rynkowych

4) Zostały poniesione w uprawnionym okresie

5) poparte są właściwymi dowodami księgowymi( faktury, umowy, oraz rachunki do umów) oraz zostały prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej.

 1. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych z innych źródeł ( zakaz podwójnego finansowania)

6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.

7. Dotacja nie może być wykorzystana na:

 1. a) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów lub innych nieruchomości,
 2. b) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
 3. c) koszty poniesione przed datą zawarcia umowy oraz po dacie zakończenia zadania, w tym pochodne od wynagrodzenia,
 4. d) odsetki umowne i ustawowe,

 

VI. Termin realizacji zadania:

Na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu przeznacza się 7 200 zł.

Od 01 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r

 

VII. Warunki składania ofert:

 1. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zdań ( Dz. U. z 2016 r, poz.1300),
 2. Wzór oferty stanowi załącznik do zarządzenia Kierownika GOPS,
 3. Oferty należy złożyć opatrzone nazwą zadania,
 4. Oferty powinny spełniać wymogi określone w art.14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 5. Oferty należy sporządzić w języku polskim, pisemnie w formie papierowej w sposób umożliwiający dopięcie jej, jako załącznika do umowy,
 6. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania woli, zgodnie ze statutem,
 7. Do oferty należy dołączyć
 • W przypadku innego sposobu reprezentacji i podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta.
 • Oświadczenie:
 1. O zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego,
 2. O posiadaniu uprawnień do realizacji zadania publicznego,
 3. O byciu właścicielem wskazanego w ofercie rachunku bankowego oraz zobowiązaniu się do utrzymania tego rachunku bankowego nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń,
 4. O posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym realizowane będzie zadanie ( np. umowa najmu, użyczenia, dzierżawy),
 5. O nie zaleganiu z płatnościami wobec gminy, zakładu ubezpieczeń społecznych,
 • Inne dokumenty istotne do oceny oferty ( kopie umów ze sponsorami, listy intencyjne itp.),
 • Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z właściwego rejestru lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta,
 • Kopię aktualnego statutu, regulaminu organizacji zawierającego zakres działalności podmiotu,
 • Wykaz pracowników realizujących zadanie wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje,
 • Kopię umowy o prowadzeniu rachunku bankowego lub wyciągu bankowego z widocznymi danymi właściciela rachunku bankowego,
 • Aktualny telefon lub adres mailowy osoby do kontaktu,
 1. Wszystkie kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta,
 2. Oferty, które nie będą posiadały elementów wyżej wymienionych oraz sporządzone na innych drukach lub będą niekompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

VIII. Termin składania ofert oraz rozstrzygnięcia.

 1. Termin składania ofert upływa 01 marca 2019 r o godz. 15.00
 2. Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie ul. J. Malczewskiego 15, 32- 840 Zakliczynie w wersji papierowej z dopiskiem na kopercie „Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych w 2019 roku”
 3. O przyjęciu oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty do GOPS.

 

IX. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty:

 • Oferty złożone do konkursu i prawidłowe pod względem formalnym opiniowane są przez komisję konkursową,
 • Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Kierownik GOPS w Zakliczynie po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej,
 • O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie,
 • Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie,
 • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,
 • Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

 

X. Warunki zawarcia umowy

 1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej.
 2. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie właściwych załączników- harmonogramu, odpowiednich warunków dotyczących stanu technicznego budynku, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa p-poż i sanitarno- higienicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie, tablicy ogłoszeń.

 

XI. Kryteria oceny

W procesie oceny ofert stosowane będą poniższe kryteria i maksymalne ilości przyznanych punktów.

 • Celowość oferty, jej zakres rzeczowy i zgodność z postawionymi z konkursie zadaniami – maksymalnie 3 pkt
 • Posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału kadrowego i rzeczowego umożliwiającego realizację zadania, osiągnięcia oferenta w realizacji proponowanego lub podobnego zadania – maksymalnie 3 pkt.
 • Koszty realizacji zadania, ocena przedstawionej kalkulacji pod względem celowości zadania, oszczędności oraz efektywności wykonania zadania oraz udział środków własnych i innych źródeł finansowania – maksymalnie 3 pkt

 

                                                                                                              Kierownik GOPS

                                                                                                               Zuzanna Filipska

Attachments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.