DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH 2020 ROK

Zakliczyn, dnia 02.12.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

 

Gmina Zakliczyn – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie zaprasza do składania ofert w ramach procedury zapytania ofertowego na dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Zakliczyn w 2020 roku, tj. 02 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zasady współpracy, obowiązki stron oraz sposób realizacji zamówienia zostały opisane poniżej.

 

Zamawiający:

Gmina Zakliczyn ul. Rynek 32, 32 – 840 Zakliczyn

NIP : 869-10-13-238

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie

 1. Jacka Malczewskiego 15, 32 – 840 Zakliczyn

 

Usługa – Kod CPV:

 55523100-3 – usługi w zakresie posiłków szkolnych

55524000-9 – usługi dostarczania posiłków do szkół

 

Informacje dla oferentów dotyczące zamówienia objętego zapytaniem:

 1. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 tekst jednolity ze zmianami) zgonie z wyłączeniem określonym w art. 4 ust 8 ww. ustawy.
 2. Oferty należy składać do dnia 16 grudnia 2019 roku do godz. 15.00 w formie pisemnej w jednym z niżej wymienionych sposobów: osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. Jacka Malczewskiego 15, 32 -840 Zakliczyn, drogą pocztową na adres wskazany powyżej, pocztą elektroniczną – zeskanowana oferta na adres e-mailowy: gops.kierownik@zakliczyn.pl lub faksem 14/66 52 275 wew. 13.

Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Oferta powinna zawierać :

3.1 wypełniony formularz ofertowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania („Oferta”),

3.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji działalności gospodarczej,

3.3 pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis oferta: „dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach na terenie gminy Zakliczyn w roku 2020”.

 1. Oferta oceniana będzie pod względem kryterium cenowego: cena brutto – 100%.
 2. Zamawiający dopuszcza negocjacje ofert w celu doprecyzowania jej szczegółów, warunków realizacji, w tym ustalenia ostatecznej ceny usługi, w szczególności gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. O terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji wybrany oferent zostanie powiadomiony telefonicznie.
 3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania złożonych dokumentów.
 4. Składając ofertę Oferent akceptuje warunki określone w niniejszym Zapytaniu oraz dołączonych Załącznikach.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia be podania przyczyny.
 6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczenie oraz wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zakliczyn w formach i ilościach wskazanych przez Zamawiającego.

Szacunkowa ilość dzieci:

 • Szkoła Podstawowa w Gwoźdźcu- 2 dzieci
 • Szkoła Podstawowa w Stróżach – 45 dzieci
 • Szkoła Podstawowa w Faściszowej- 15 dzieci
 • Szkoła Podstawowa w Wróblowicach- 5 dzieci
 • Szkoła Ponadgimnazjalna w Zakliczynie – 50 dzieci

ogółem 117 dzieci

Szacunkowa ilość dzieci może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, o czym Zlecający powiadomi Wykonawcę.

 1. Zamówienie obejmuje przygotowanie, transport i wydanie posiłków w siedzibach placówek oświatowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zakliczyn, o kaloryczności minimum 500 kcal i gramaturze ok. 400 g dla dzieci w dziennych ilościach. Zamawiający zastrzega sobie aby przygotowanie posiłków dwudaniowych dla dzieci (zupa z wkładką + pieczywo, drugie danie + kompot) posiadały obowiązującą gramaturę  posiłków: zupa z wkładką 350 gram, pieczywo 100 gram, ziemniaki lub zamiennik  ryż, kasza) 350 gram, mięso 120 gram, surówka 200 gram, kompot 200ml. Przygotowanie ciepłego jednodaniowego posiłku (ze wskazaniem na drugie danie) gramatura obowiązująca jak wyżej przy daniach dwudaniowych. Wykonawca zobowiązany jest przygotować, dostarczyć i wydać posiłek- dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek) zupa z mięsną wkładką o pojemności 400-500 ml w tym 50 g mięsa lub kiełbasy, podane ze świeżym pieczywem bez ograniczenia ilościowego – trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa i piątek) drugie danie będące posiłkiem mięsnym lub rybnym z surówką lub gotowanymi jarzynami oraz z kompotem. Do mięsa mogą być podawane zamiennie ziemniaki, kasza, ryż , makaron. Drugie danie mogą też stanowić pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem, krokiety, gołąbki, jednakże danie to winno być maksymalnie 4 x w miesiącu. Wykonawca może  przygotować posiłki jednodaniowe o kaloryczności nie mniejszej niż 500 kcal i gramaturze nie mniejszej niż ; ziemniaki, kasza, ryż lub makaron – 200 g, mięso lub ryba -80 g, surówka lub jarzyny – 100 g, pierogi, naleśniki, kopytka, makaron, krokiety lub inne – 200g, kompot 200ml.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP.
 3. Wykonawca zapewni urozmaicony jadłospis (posiłki nie powinny powtarzać się w ciągu 1 tygodnia). Do złożonej oferty Wykonawca załączy proponowany jadłospis na okres 1 miesiąca, z podaniem składników wagowych (gramatury), kaloryczność w kcal. Na posiłek składa się pierwsze danie obiadowe, drugie danie obiadowe oraz kompot. Dopuszcza się przygotowanie jednodaniowego ciepłego posiłku ze wskazaniem drugiego dania i dostarczenie w formie cateringu posiłku składający się z drugiego dania oraz kompotu. Posiłki powinny być przygotowywane w każdym dniu bezpośrednio przed wydaniem, o temperaturze spożywania : zupa 75 ºC, gorące drugie danie – 65 º C, kompot 4 ºC. W jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone okazjonalnie smażone. Do przygotowania posiłków zalecane jest  stosowanie tłuszczów roślinnych, stosowanie dużej ilości warzyw i owoców umiarkowane stosowanie cukru i soli.
 4. Wszystkie etapy procesu produkcyjnego powinny przebiegać bez zbędnych przestojów, celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem, zepsuciem i rozwojem drobnoustrojów chorobotwórczych. Posiłki muszą być sporządzone z produktów świeżych, wyklucza się mięso i przetwory z puszek konserwowych. Dostawca zadba o czystość pomieszczeń, w których przygotowywane, wydawane i spożywane będą posiłki.
 5. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć posiłki, transport posiłków powinien być prowadzony samochodami dostosowanymi do przewożenia środków spożywczych. Środek transportu winien być dopuszczony przez SANEPID do przewozu posiłków (żywności). Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wydać posiłki w naczyniach jednorazowych, naczynia i sztućce muszą posiadać atesty dopuszczające ich wykorzystanie w  żywieniu. Wykonawca zobowiązany jest po spożyciu posiłków na własny koszt usunąć z terenu szkoły zużyte naczynia jednorazowego użytku lub brudne naczynia wielorazowego użytku oraz wszelkie  odpadki żywnościowe. Wykonawca zadba o  czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków.
 6. Wykonawca zobowiązany jest codziennie przechowywać próbki żywności dla potrzeb badań żywności przez Sanepid zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakład zbiorowego typu zamkniętego ( Dz. U. nr 80, poz.545 ze zm. )
 7. Zamawiający zapewni w porozumieniu z dyrektorem szkoły pomieszczenie przystosowane do wydawania posiłków, zadba o wydanie posiłków, asystowanie podczas konsumpcji posiłków oraz zadba o czystość pomieszczeń w których wydawane i spożywane będą posiłki, a także zapewni obecność osoby dorosłej przy wydawaniu posiłków oraz konsumpcji.
 8. Posiłki będą dostarczane i wydawane przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, wyłącznie w dni w których odbywa się nauka w szkołach czy zajęcia w przedszkolu w pomieszczeniach do tego wyznaczonych przez dyrektora placówki. Jeśli dzieci będą uczęszczać do szkoły w inny dzień np. odpracowywać zajęcia szkolne, dzieci objęte są tą formą pomocy lecz ten fakt szkoły zgłaszają z 3 dniowym wyprzedzeniem dowożącemu i wydającemu posiłki.
 9. Zamawiający zastrzega sobie dostarczanie posiłków bezpośrednio przed ich wydaniem w godzinach pomiędzy 11³º do 13ºº. Dokładna godzina wydawania posiłków w poszczególnych szkołach  będzie ustalana   przez wykonawcę indywidualnie dla każdej placówki bezpośrednio z dyrekcją szkoły. Transport posiłków nie może odbywać się dłużej niż w  odległości 15 km od miejsca jego przygotowania.
 10. Zamawiający zastrzega, że ilość dostarczanych posiłków może zmieniać się w trakcie obowiązywania zamówienia (zwiększenie lub zmniejszenie do 20% wynikających z zamówienia). Każdorazowo na bieżąco dostarczający posiłki będzie informowany o ilości posiłków, które ma dostarczyć. W dniu wydawania posiłku w pomieszczeniu jego wydawania w miejscu widocznym dostarczający wywiesza menu na każdy dzień dożywiania.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty ilości posiłków w zależności od bieżących potrzeb, przy czym ogólna ilość posiłków dostarczonych w trakcie zamówienia nie może przekroczyć ilości wskazanej w zamówieniu jako maksymalna.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zamówień uzupełniających nie przekraczających swą wielkością 20 % wartości zamówienia podstawowego, w szczególności jeśli zajdzie potrzeba zwiększenia liczby wydawanych posiłków w szkołach podstawowych i gimnazjach ze względu na większą liczbę dzieci objętych dożywianiem.

 

Inne istotne warunki zamówienia

 1. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, co zostanie potwierdzone na załączniku  Nr 1 do oferty.
 2. Wykonawca zobowiązany jest dysponować  minimum  jednym środkiem transportu przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez państwowego Inspektora Sanitarnego co zostanie potwierdzone stosownym  dokumentem potwierdzone  na załączniku Nr  2 do oferty.
 3. Wykonawca   udokumentuje   wykonywanie usług w formie cateringu na rzecz dzieci i młodzieży w szkole potwierdzone na załączniku Nr 3 do oferty.
 4.  Wykonawca zapewni w porozumieniu ze szkołą pomieszczenie przystosowane do wydawania posiłków, zadba o wydanie, asystowanie podczas konsumpcji posiłków oraz zadba o czystość pomieszczeń w których wydawane i spożywane będą posiłki,  a także zapewni obecność osoby dorosłej przy wydawaniu posiłków oraz konsumpcji potwierdzone na załączniku Nr 4 do oferty.
 5. Wykonawca przedstawi przykładowy i urozmaicony jadłospis z podaniem kcal oraz gram według grupy wiekowej potwierdzony przez osobę uprawnioną potwierdzone na załączniku Nr 5 do oferty.

 

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej

 1. Kryterium oceny stanowi najniższa cena.
 2. Urozmaicone menu posiłków.
 3. Doświadczenie w zakresie dostarczania posiłków do szkół.

 

Kierownik GOPS

Zuzanna Filipska

Druki do pobrania:

Attachments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.