OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: księgowy

OŚRODEK  POMOCY SPOŁECZNEJ  W ZAKLICZYNIE

 1. Malczewskiego 15, 32- 840 Zakliczyn

Tel. /014/ 66 52 263

OGŁASZA  NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

księgowy

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. Wykształcenie co najmniej średnie , preferowane ekonomiczne,
 4.  Posiadanie  stażu pracy w księgowości (preferowana księgowość budżetowa)
 5.  znajomość przepisów prawnych  w tym m.in.:  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm), ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm),
 6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. umiejętność obsługi komputera edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, umiejętność sporządzania list płac pracowników, znajomość programu CDN Optima, znajomość prowadzenia dokumentacji ZUS, znajomość programu Płatnik

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. Posiadanie uprawnień do wykonywania pracy jako księgowa,
 3.  Przepracowane co najmniej 6 miesięcy  w księgowości
 4. Posiadanie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, w

szczególności dotyczącej prawa samorządowego i prawa finansów publicznych oraz

ustawy o pomocy społecznej

 1. Umiejętność analitycznego ,syntetycznego i twórczego myślenia ,sumienność,
 2. odpowiedzialność, komunikatywność , umiejętność organizowania pracy .

 

      III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1.     Prowadzenie księgowości syntetycznej, analitycznej,
 2. Inwentaryzacja składników majątkowych,
 3. Sporządzanie list płac pracowników,
 4. Dokonywanie rozliczeń z ZUS oraz z US,
 5. Sporządzanie sprawozdań finansowych ,
 6. Obsługa rachunków,
 7. Realizowanie przelewów

 

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

– praca w siedzibie GOPS w Zakliczynie,

– praca w wymiarze 0,5 etatu;

– praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami;

– obsługa komputera;

– wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania GOPS Zakliczyn.

 1. Wymagane dokumenty:

1) CV z informacjami o wykształceniu i  przebiegu pracy zawodowej,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kopia dyplomu ukończenia studiów, kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach);

4) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

5) oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie;

6) kwestionariusz osobowy;

7) dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko księgowy  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie  reprezentowany przez Kierownika, z siedzibą Zakliczyn, ul. J. Malczewskiego 15 32- 850 Zakliczyn ,  zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1).”

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-6 lub brak wymogu określonego
w pkt. 7 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.

 

 1. Termin i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Nabór na stanowisko księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie ” w siedzibie:  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie  ul. J. Malczewskiego 15 32- 849 Zakliczyn lub za pośrednictwem poczty, listem poleconym – decyduje data wpływu do Ośrodka) w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca 2020 r. do godziny 14.00.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie   zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru (spełniający wymagania formalne) zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nabór dotyczy zatrudnienia w wymiarze czasu pracy 0,5 etatu, na podstawie umowy o pracę na czas  określony.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona  na stronie internetowej Ośrodka oraz na tablicy informacyjnej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie  przy ul. J. Malczewskiego 15.

 

Kierownik Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

W Zakliczynie

Zuzanna Filipska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.