OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: księgowy

OŚRODEK  POMOCY SPOŁECZNEJ  W ZAKLICZYNIE 

Malczewskiego 15, 32- 840 Zakliczyn

Tel. /014/ 66 52 263

 

 OGŁASZA  NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

księgowy

1.Kryteria podstawowe  :

 1.  Posiadanie obywatelstwa polskiego
 2.  Wykształcenie co najmniej średnie , preferowane ekonomiczne
 3. Posiadanie  stażu pracy w księgowości (preferowana księgowość budżetowa)
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz do korzystania  w pełni praw publicznych
 5. Nie figuruje w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego
 6. Umiejętność obsługi komputera ( edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, znajomość Płatnika ZUS )
 7. Umiejętność sporządzania list płac pracowników ( znajomość programu CDN Optima), prowadzenia dokumentacji ZUS (znajomość programu Płatnik )

 

2.Kryteria  dodatkowe;

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania pracy jako księgowa
 2. Przepracowane co najmniej 1 rok w księgowości
 3. Posiadanie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dotyczącej prawa samorządowego i prawa finansów publicznych oraz ustawy o pomocy społecznej
 4.  Umiejętność analitycznego ,syntetycznego i twórczego myślenia ,sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność , umiejętność organizowania pracy .

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie księgowości syntetycznej, analitycznej,
 2.  Inwentaryzacja składników majątkowych,
 3. Sporządzanie list płac pracowników,
 4.  Dokonywanie rozliczeń z ZUS oraz z US,
 5.  Sporządzanie sprawozdań finansowych ,
 6.  Obsługa rachunków,
 7.  Realizowanie przelewów

 

4 . Wymagane dokumenty:

 1.  List motywacyjny , CV/
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplomy, zaświadczenia o odbytych kursach itp.
 3. Kserokopie świadectw pracy
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania w pełni praw  publicznych
 5. Oświadczenie o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego
 6. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101,poz.926 z póź. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

 1. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie lub przesłać na adres : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie ul. J. Malczewskiego 15  32- 840 Zakliczyn  z dopiskiem „Nabór na stanowisko Księgowy„ w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, w terminie do dnia  23 czerwca  2020 r  do godz. 15 °º 

 

Aplikacje które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane .

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej wwwgopszakliczyn.pl oraz  na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Zakliczynie ul. J. Malczewskiego 15 – parter

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : szczegółowe CV/z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej /, powinny być opatrzone klauzulą , „Wyrażam zgodę na na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą  z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U.Z 2002 r Nr.101, poz.926 / oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 / „

 

                                                              Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                      Zuzanna Filipska

Attachments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.