Nabór na stanowisko pracy: trener

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie

Ogłasza nabór na stanowisko pracy:  Trener  – 0,5 etatu

 Stanowiska finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu.

„Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” nr. WND-POWR.02.08.00-00-0024/17

I. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie kierunkowe minimum średnie w zawodzie Asystent osoby niepełnosprawnej z godnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2001r.

lub

wykształcenie wyższe preferowane specjalności Asystent osoby niepełnosprawnej lub pracownik socjalny,

 1. doświadczenie zawodowe lub/i życiowe, pozwalające na właściwe wykonanie czynności trenerskich
 2. minimum dwuletni staż pracy z osobami niepełnosprawnymi lub doświadczenie osobiste w opiece , organizowaniu wsparcia osobie niepełnosprawnej,
 3. znajomość przepisów prawnych  w tym m.in.:  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1507 z późn. zm), ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm), ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 1390), ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 697 z późn, zm.)
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

II. Wymagania dodatkowe:

1)   cechy osobowościowe: umiejętność kształtowania właściwych relacji międzyludzkich    zwłaszcza w kontaktach z klientami Ośrodka oraz dobra organizacja czasu pracy;

2)  znajomość pakietu MS Office;

3)  posiadanie prawa jazdy kategorii B.

III. Do zadań pracownika należeć będzie m.in.:

– prowadzenie grupowych lub indywidualnych zajęć ukierunkowanych na maksymalne usamodzielnienie osoby z niepełnosprawnościami np. treningi:

 1. trening umiejętności praktycznych – nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie samodzielności w zakresie doskonalenia podstawowych czynności dnia codziennego,
 2. trening higieny – nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie samodzielności w zakresie utrzymania higieny ciała oraz estetycznego wyglądu,
 3. trening finansowy – rozwijanie umiejętności planowania i wydatkowania dostępnych środków finansowych, w tym związanych z utrzymaniem mieszkania,
 4. trening zarządzania mieszkaniem w tym energią,
 5. trening kulinarny – nauka gotowania, przechowywania żywności it,
 6. trening umiejętności spędzania czasu wolnego – rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, turystyka, sport, rekreacja,
 7. trening zdrowego trybu życia, stosowania odpowiedniej diety, rehabilitację, rekreację, zwrócenie uwagi na systematyczne uczęszczanie na wizyty kontrolne u lekarzy i przyjmowanie leków,
 8. trening interpersonalny – nauka rozwiązywania konfliktów i problemów osobistych, ćwiczenie i nauka zachowania w określonych sytuacjach, rozwój umiejętności społecznych,
 9. trening autonomii decyzyjnej wg. modelu wspieranego podejmowania decyzji,
 10. trening umiejętności społecznych – kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami,
 11. trening wizażu,
 12. trening załatwiania spraw urzędowych

– kierowanie się w pracy zasadami etyki zawodowej.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

– praca w siedzibie GOPS w Zakliczynie  oraz na terenie gminy Zakliczyn

– praca w wymiarze 0,5 etatu;

– praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami;

– obsługa komputera;

– wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania GOPS Zakliczyn .

V. Wymagane dokumenty:

1) CV z informacjami o wykształceniu i  przebiegu pracy zawodowej,

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kopia dyplomu ukończenia studiów, kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach);

3) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

4) oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie;

5) kwestionariusz osobowy;

6) dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko trenera przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie reprezentowany przez Kierownika, z siedziba Zakliczyn  ul. J. Malczewskiego 15 , 32-840 Zakliczyn,  zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1).”

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-6 lub brak wymogu określonego
w pkt. 7 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.

VI. Termin i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie ” w siedzibie:  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie  ul. J. Malczewskiego 15, 32- 840 Zakliczyn   lub za pośrednictwem poczty, listem poleconym – decyduje data wpływu do Ośrodka) w nieprzekraczalnym terminie do 11 września   2020 r. do godziny 14.00.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie   zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru (spełniający wymagania formalne) zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nabór dotyczy zatrudnienia w wymiarze czasu pracy 0,5 etatu, na podstawie umowy o pracę na czas określony tj. od 01.10.2020 r. – 31.03.2023 r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona  na stronie internetowej Ośrodka oraz na tablicy informacyjnej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie  przy ul. J. Malczewskiego 15.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie

Zuzanna Filipska

Attachments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.