Nabór na wolne stanowisko: asystent rodziny.

KIEROWNIK GOPS W ZAKLICZYNIE OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKLICZYNIE,

UL. MALCZEWSKIEGO 15, 32-840 ZAKLICZYN

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych;
 2. wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna

lub

 1. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

 1. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na realizowanie powierzonych w ramach umowy zadań;
 6. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu : wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Wysoka kultura osobista;
 2. Nieposzlakowana opinia;
 3. Umiejętność pracy z klientem oraz w grupie;
 4. Kreatywność, odporność na stres;
 5. Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 6. Prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych.

III. Zakres wykonywanych zadań na wolnym stanowisku urzędniczym:

Zadania asystenta rodziny reguluje art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Należy do nich m.in.:

 1. Opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 3. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 4. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 5. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 6. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 7. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 8. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 9. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 10. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 11. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
 12. Praca będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy;
 13. Prowadzenie pracy z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę;
 14. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona;
 15. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł wykonywać wobec rodziny objętej asystą innych funkcji: pedagoga, psychologa, kuratora sądowego, nauczyciela, wychowawcy.

IV. Informacja o warunkach pracy:

Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy albo umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

V. Informacja czy wysokość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  GOPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosi co najmniej 6%, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

VI. Wymagane dokumenty:

Obligatoryjne:

 1. list motywacyjny
 2. życiorys (curriculum vitae),
 3. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w wymaganym w naborze zakresie,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 7. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
 8. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 10. oświadczenie o umiejętności obsługi komputera,
 11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Fakultatywne, składane w przypadku ich posiadania:

 1. kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 2. referencje i opinie z poprzednich miejsc pracy,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia dającego mu pierwszeństwo zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, jeśli znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne i w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe (jeśli w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%),
 4. inne dokumenty.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych”.

Niezłożenie przez kandydata dokumentów, wymaganych obligatoryjnie spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko: asystent rodziny w GOPS w Zakliczynie” osobiście na Dzienniku Podawczym w GOPS w Zakliczyn lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: GOPS w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 15, 32-840 Zakliczyn, w terminie do dnia 03 marca 2022 r. do godziny 12:00.

(-) Anna Piotrowska

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie

Do pobrania:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. RODO

Attachments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.