Informacja dla osób ubiegających się o świadczenie z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przewiduje się udzielenie każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na jego wniosek, świadczenia pieniężnego z tego tytułu. Świadczenie obejmuje dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem (nie są one rozdzielne).

Świadczenie jest przyjmowane na wniosek, a załączniki do wniosku stanowią Karty osób przyjętych do zakwaterowania, wypełniane dla każdej osoby osobno.

Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Do złożenia wniosku wymagane jest dysponowanie danymi obywatela Ukrainy; imieniem  i nazwiskiem oraz numerem PESEL lub w przypadku braku tego numeru, rodzajem oraz numerem/serią dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Świadczenie jest udzielane w kwocie maksymalnej 40 zł za osobę dziennie (zarówno dorosłą jak i dziecko).

Świadczenie przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż 60 dni od dnia zakwaterowania. Świadczenie jest udzielane jednemu podmiotowi za nie więcej niż 60 dni (liczonych od pierwszego dnia, w którym przyjęto pierwszego obywatela Ukrainy, niezależnie od dat przybycia kolejnych osób).

Świadczenie jest wypłacane z dołu, za okres faktycznego udzielenia zakwaterowania.

Gmina dla sprawnej organizacji przyjęła następujące zasady przyjmowania wniosków:

  1. mieszkańcy, którzy przyjęli obywateli Ukrainy, którzy juz opuścili miejsce zakwaterowania mogą składać wnioski do GOPS od zaraz;
  2. mieszkańcy, u których nadal porzebywają obywatele Ukrainy pierwszy wniosek składają po upływie 30 dni od daty zakwaterowania, drugi wniosek składają po upływie kolejnych 30 dni zakwaterowania;
  3. wniosek może być również złożony jednorazowo za pełny okres.

Złożony wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma obowiązek dokonać weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacja obejmuje oględziny miejsca zakwaterowania i wyżywienia, liczbę przebywających osób. Przyjmuje się, że na jedną osobę powierzchnia nie może być mniejsza niż 4m2.

W celu weryfikacji w rubryce wniosku “Adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania” konieczne jest uzupełnienie informacji o rodzaju lokalu (mieszkanie/dom/obiekt zakwaterowania zbiorowego) oraz metrażu udostępnionego osobom zakwaterowanym.

Według pisma z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21.03.2022 r. będzie istniała możliwość przedłużenia świadczenia za zgodą wojewody na okres nie dłuższy niż 60 dni w przypadku:

  1. osób po 75 roku życia;
  2. niesamodzielnych, wymagających z powodu złego stanu zdrowia całkowitej pomocy innych osób w funkcjonowaniu, na podstawie przetłumaczonego dokumentu potwierdzającego powyższe np. orzeczenia;
  3. wymagających rekonwalescencji po leczeniu szpitalnym na podstawie karty informacyjnej leczenia.

Druki do pobrania znajdują się poniżej.

Attachments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.