ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zakliczyn, dnia 12 maja 2022 r.

Nr sprawy: MOPS/271/1/2022

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając jako Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn: „ Dostawa opasek bezpieczeństwa i świadczenie całodobowej opieki na odległość w 2022 roku.” prowadzonego na podstawie Regulaminu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł:

I. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: LOCON Sp. z o.o. ul. Tama Pomorzańska 1 70-030 Szczecin

Kwota brutto: 16 820,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Powyższy Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu.

Wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ważnych ofert, a cena była jedynym przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert. Cena ofert mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

II. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cena brutto zaoferowana za realizację zadania.

Uzasadnienie:

Lp.Nazwa WykonawcyZaproponowana cena (zł brutto) i inne kryteriaUwagi
1.SIDLY SP z o.o.27 200,00 zł
2.LOCON16 820,00 zł
3.TELEMEDYCYNA POLSKA18 040,00 zł
4.COMARCH HEALTHCARE S.A.22 380,00 zł
5.HRP CARE16 920,00 złOferta została odrzucona ze względu na złożenie po terminie wyznaczonym w zapytaniu.

W imieniu Zamawiającego

(-) Anna Piotrowska

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Attachments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.