Informacja dla osób ubiegających się o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przewiduje się udzielenie każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na jego wniosek, świadczenia pieniężnego z tego tytułu. Świadczenie obejmuje dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem (nie są one rozdzielne).

Świadczenie jest przyjmowane na wniosek, a załączniki do wniosku stanowią Karty osób przyjętych do zakwaterowania, wypełniane dla każdej osoby osobno.

Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Do złożenia wniosku wymagane jest dysponowanie danymi obywatela Ukrainy; imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL lub w przypadku braku tego numeru, rodzajem oraz numerem/serią dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Świadczenie jest udzielane w kwocie maksymalnej 40 zł za osobę dziennie (zarówno dorosłą jak i dziecko).

Świadczenie przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż 120 dni od dnia zakwaterowania. Świadczenie jest udzielane jednemu podmiotowi za nie więcej niż 120 dni (liczonych od pierwszego dnia, w którym przyjęto pierwszego obywatela Ukrainy, niezależnie od dat przybycia kolejnych osób).

Świadczenie jest wypłacane z dołu, za okres faktycznego udzielenia zakwaterowania.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022r. (poz. 1336) zmieniającym rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

  1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia, o którym mowa w art. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 I 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
  2. posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
  3. ukończył 60. rok życia (kobiety) albo 65. rok życia (mężczyźni);
  4. jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia;
  5. samotnie sprawuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem lub więcej dzieci;
  6. jest małoletnim wymienionym w art. 25 a ust. 1 ustawy.

Świadczenie , o którym, mowa w ust. 1:

1) pkt 1 i 2 – przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i

za każde małoletnie dziecko tych osób,

2) pkt 4 – przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci

3) pkt 5 – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;

4) pkt 6 – przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

W dniu 30 czerwca br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 08 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. W art. 1 pkt. 9 tej ustawy uregulowano termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30 czerwca 2022r. Wniosek za ten okres składa się w terminie do 31 lipca 2022r. tzn. jeżeli ostatni dzień zakwaterowania wskazany we wniosku to 30 czerwca, to wniosek należy złożyć do 31 lipca.

Pozostałe wnioski składane po 1 lipca br., należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

OKRES ZAKWATEROWANIATERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU
do 29 kwietnia 2022r. (obywatele Ukrainy nie posiadający numeru PESEL)do 15 lipca 2022r.
do 30 czerwca 2022r.do 31 lipca 2022r.
od 1 lipca 2022r.miesiąc od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.