Trwają wypłaty dodatku węglowego.

Na sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie, która odbyła się 26 września br., do gminnego budżetu została wprowadzona dotacja na wypłatę dodatku węglowego. W związku z tym od 27 września br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie zaczął wypłacać środki do pozytywnie rozpatrzonych wniosków.
W związku z wejściem w życie ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku i ustawy z dnia 15 września br. przypominamy, że jednorazowy dodatek w wysokości 3000 zł przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.
Nowe przepisy zakładają ponadto, że dodatek energetyczny w tym dodatek węglowy, wypłacany jest na jeden adres zamieszkania.
Zgodnie z przepisami, aby otrzymać dodatek węglowy, trzeba złożyć wniosek o jego wypłatę do 30 listopada br. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawiane bez rozpatrzenia. Wypłata nastąpi do 60 dni od daty złożenia wniosku. Dodatek będzie zwolniony od podatku i od możliwości zajęcia.
Warunkiem otrzymania dodatku węglowego oprócz złożenia wniosku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB. Wpisy będą podlegać weryfikacji przez organ przyznający dodatek.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany będzie wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).
Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.
Przypominamy, iż wnioski o dodatek węglowy, podobnie jak w przypadku dodatku dla gospodarstw domowych i osłonowego, można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie, Rynek 15 lub za pomocą Poczty Polskiej oraz online (przez e-PUAP, Empatia).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.