Małopolska „Niania 3.0”

Samorząd Województwa Małopolskiego w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby rodziców dzieci w wieku do lat 3 uruchomił nabór wniosków gmin o dotację celową na lata 2024-2026 w ramach Zadania „Małopolska Niania 3.0”. Przedsięwzięcie to stanowi kontynuację dotychczasowej polityki Województwa mającej na celu wspieranie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym. Zadanie „Małopolska Niania 3.0” realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Celem Zadania jest wsparcie bieżącej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności dla preferowanych grup rodziców i dzieci, np. z niepełnosprawnościami. 

Formuła wsparcia polega na udzieleniu przez Samorząd Województwa Małopolskiego pomocy finansowej (dotacji celowej) dla gmin na podstawie ustawy o finansach publicznych, z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne przekazywane przez gminy mieszkańcom-rodzicom dzieci w wieku do lat 3 w celu dofinansowania zatrudnienia niani.

Osoby uprawnione do uzyskania świadczenia to: rodzice dzieci w wieku do lat 3 z Małopolski, którzy w związku z koniecznością wykonywania pracy zawodowej mają problem z opieką nad dzieckiem w wieku do lat 3, a których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym zakwalifikowanie się do korzystania ze wsparcia, nie przekroczył progu określonego w ogłoszeniu o naborze.
Preferowane grupy: rodzice pozostający w najtrudniejszej sytuacji, tj. wychowujący dziecko w wieku do lat 3 z niepełnosprawnością, rodzice będący osobą z niepełnosprawnością, rodzice samotnie wychowujący dziecko w wieku do lat 3.

Pomoc finansowa ze środków Województwa Małopolskiego pozwoli gminom przyczynić się w sposób bezpośredni (tj. w formie świadczeń pieniężnych przekazywanych przez gminy rodzicom dzieci w wieku do lat 3) do poprawy sytuacji mieszkańców w dostępie do tak pożądanej przez nich formy opieki nad najmłodszymi dziećmi, jaką jest niania. Wieloletnie doświadczenia Województwa Małopolskiego w realizacji działań tego rodzaju w ramach Projektu „Małopolska Niania” i „Małopolska Niania 2.0” pokazują, że potrzeby w tym zakresie są nadal niezaspokojone i ciągle aktualne.

Budżet Zadania:
7 148 400 zł (2 971 560 zł – województwo;  2 368 920 zł – gminy; 1 807 920 zł – rodzice).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.