DOKUMENTY WYMAGANE DO UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO na okres zasiłkowy 2012/2013

DOKUMENTY WYMAGANE DO UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 na okres zasiłkowy 2012/2013

wnioski będą przyjmowane od 01.08.2012r. do 30.09.2012r.

 

 

  1. KSERO dowodu osobistego osoby ubiegającej się o świadczenie  funduszu alimentacyjnego; /bez dowodu wniosek nie zostanie przyjęty/

2. skrócony odpis aktu urodzenia dzieci /ksero/  bez aktów urodzeń wniosek nie zostanie przyjęty/

3. orzeczenie  niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

4.  zaświadczenie uczelni, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem   o umiarkowanym albo znacznym stopniu  niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej;

5.  zaświadczenie ze szkoły średniej

6.  zaświadczenie z Urzędu Pracy – dotyczy bezrobotnych;

7.  zaświadczenie z uczelni o wysokości stypendium za rok 2011

8.  wpis do rejestracji działalności gospodarczej – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą;

9.  umowa o pracę – dotyczy osób, które podjęły pracę po roku kalendarzowym poprzedzającym okres  zasiłkowy, czyli po 2011 plus zaświadczenie o dochodzie netto uzyskanym w drugim   miesiącu pracy

10. ksero opłaconej składki KRUS -dot. osób ubezpieczonych w KRUS

11. świadectwo pracy – dotyczy osób, które utraciły pracę;/ksero/

12.zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za dwa miesiące poprzedzające złożenie wniosku

13. oświadczenie lub zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez pełnoletnich członków  rodziny za 2011 r.

14. zaświadczenie z ZUS lub zakładu pracy o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej za 2011rok

15. zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej  w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni  lub oświadczenie  albo ksero  nakazu  płatniczego za 2011  wszystkich pełnoletnich członków rodziny

16. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego alimenty

17. w przypadku osób pełnoletnich uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych wniosek o wypłatę świadczeń składa osoba pełnoletnia

18.świadczenia z funduszu alimentacyjnego za miesiąc wrzesień 2012r. Podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w przypadku osób, które ukończyły 18 lat i nie kontynuują nauki w szkole średniej lub wyższej/z wyjątkiem osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności/.