DOKUMENTY WYMAGANE DO UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH na okres zasiłkowy 2012/2013

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH  

na okres zasiłkowy 2012/2013

wnioski należy składać od 3 września 2012 r.

 

1. KSERO dowodu osobistego osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;/ bez dowodu wniosek nie zostanie przyjęty/

2. skrócony odpis aktu urodzenia dzieci /ksero/ bez aktów urodzeń wniosek nie zostanie przyjęty/

3. orzeczenie  niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

4. zaświadczenie uczelni, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu  niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej;

5.  zaświadczenie ze szkoły średniej

6.  zaświadczenie z Urzędu Pracy – dotyczy bezrobotnych;

7.  zaświadczenie z uczelni o wysokości stypendium za rok 2011

8.  wpis do rejestracji działalności gospodarczej – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą;

9. umowa o pracę – dotyczy osób, które podjęły pracę po roku kalendarzowym poprzedzającym okres  zasiłkowy, czyli po 2011 plus zaświadczenie o dochodzie netto uzyskanym w drugim   miesiącu pracy

10. ksero opłaconej składki KRUS -dot. osób ubezpieczonych w KRUS

11. świadectwo pracy – dotyczy osób, które utraciły pracę;/ksero/

12.zaświadczenie z gminy, gdzie posiada się zameldowanie na pobyt stały, że nie są tam pobierane  świadczenia rodzinne

13. oświadczenie lub zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez pełnoletnich członków  rodziny za 2011 r.

14. zaświadczenie z ZUS lub zakładu pracy o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej za 2011rok

15. zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej  w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni  lub oświadczenie  albo ksero  nakazu  płatniczego za 2011  wszystkich pełnoletnich członków rodziny

16. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu  zgonu małżonka lub rodzica dziecka,   w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

17.odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany.