ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

unia.png

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie zawiadamia o tym, że:

 

1. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

  • CDIS Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń mgr inż. Adrian Janas, adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 4,

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta Wykonawcy:

  • CDIS Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń mgr inż. Adrian Janas, adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 4,

spełniała wymogi przewidziane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, a także obowiązujących przepisach prawa oraz była najkorzystniejsza ze względu na kryterium cenowe.

 

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną im punktacją:

 

 

 

 

Lp.

 

 

Wykonawca (nazwa, siedziba i adres)

Punktacja przyznana Wykonawcy

w zakresie kryterium ceny

Łączna punktacja przyznana Wykonawcy
1. Biuro Pośrednictwa Usług „Maxim” Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 1a, 33-300 Nowy Sącz 93 93
2. Przedsiębiorstwo Turystyczne „Krywań” sc. Jerzy Giza, Jarosław Giza, al. Wolności 19, 33-30 Nowy Sącz 50 50
3. Illustro Szkolenia, Doradztwo Grzegorz Rippel, ul. Cygana 4, 45-131 Opole 49,91 49,91
4. Magdalena Siśkiewicz New Challenge, ul. Rydlówka 5/113 30-363 Kraków 76,58 76,58
5.

BORT „GOL-TUR” Janusz Golonka, 34-600 Limanowa, Rynek 25

76,83 76,83
6.

Renata Król – Hankus „restArt” event, 32-077 Smardzowice, Smardzowice 32, Siedziba 31-133 Kraków, ul. Karmelicka 7

30,15 30,15
7.

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., ul. Rynek 7, 20-111 Lublin

58,58 58,58
8. CDIS Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń mgr inż. Adrian Janas, z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 4,  

100

 

100

 

 

2. Oferta żadnego z wykonawców nie została odrzucona.

3. Żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

4. Umowa dotycząca przedmiotu postępowania zawarta zostanie po upływie 5 dni licząc od dnia przesłania drogą faksu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.