Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Znak: GOPS/ 2//2012                                                                                  Zakliczyn, dnia 11 grudzień 2012 r.

 

 

                                  

                                        WYKONAWCY

                                           wg rozdzielnika

 

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr: GOPS/2/2012-

Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w szkole ponadgimnazjalnej w gminie Zakliczyn w 2013 r.

 

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie zawiadamia o tym, że:

 

  1. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:
    • Spółdzielnia Socjalna „ Serce Pogórza” Dzierżaniny 72, 32- 842 Paleśnica

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta Wykonawcy:

    • Spółdzielnia Socjalna „ Serce Pogórza” Dzierżaniny 72, 32- 842 Paleśnica

 

spełniała wymogi przewidziane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, a także obowiązujących przepisach prawa oraz była najkorzystniejsza ze względu na kryterium cenowe.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną im punktacją:

 

 

Lp.

 

 

Wykonawca (nazwa, siedziba i adres)

Punktacja przyznana Wykonawcy

w zakresie kryterium ceny

Łączna punktacja  przyznana Wykonawcy
1/12  

 

Spółdzielnia Socjalna „ Serce Pogórza” Dzierżaniny 72,

32- 842 Paleśnica

 

99,92 99,92
2/12 A M I S T  M. Kołodziej,  T .Popiel  SPÓŁKA JAWNA

33-100 Tarnów, ul. Hodowlana 6

 

77,84 77,84
3/12 A R O M A  Aromagastro Spółka z.o.o

39-200 Dębica,  ul. Jana III Sobieskiego13/2

 

94,40 94,40

 

 

2. Oferta żadnego z wykonawców nie została odrzucona.

3.  Żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

4.  Umowa dotycząca przedmiotu postępowania zawarta zostanie po upływie 5 dni licząc od dnia przesłania drogą faksu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.