OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

unia.png

Zakliczyn: Poradnictwo psychologiczne i zawodowe – Aktywna Integracja w ramach projektu pn. Czas na aktywność w Zakliczynie cz. I. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 100744 – 2013; data zamieszczenia: 13.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie , ul. Spokojna 1, 32-840 Zakliczyn, woj. małopolskie, tel. 14 632 64 52, faks 14 632 64 52.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gopszakliczyn.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poradnictwo psychologiczne i zawodowe – Aktywna Integracja w ramach projektu pn. Czas na aktywność w Zakliczynie cz. I. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1.Opracowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla klientów Zamawiającego, którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie pn. Czas na aktywność w Zakliczynie, zwanego dalej Projektem, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1. Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Indywidualne Plany Działania powinny zostać opracowane przez zespół składający się z: psychologa posiadającego wykształcenie wyższe psychologiczne potwierdzone dyplomem ukończenia studiów psychologicznych oraz przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe i doradcy zawodowego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie oraz spełniającego jeden z warunków jakimi są wykształcenie o kierunku doradztwo zawodowe, lub/i studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego lub/i licencja doradcy zawodowego oraz przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe IPD w części opracowanej przez psychologa powinien stanowić pomoc świadczoną uczestnikowi Projektu, w ramach procesu doradczego, ułatwiającego podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu lub zaplanowana aktywność w kierunku zmiany sytuacji społecznej, przy wykorzystaniu Instrumentów Aktywnej Integracji zgodnie z zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W dokumencie tym powinny być zawarte cele jakie osiągnąć pragnie uczestnik Projektu i alternatywy, działania oraz terminy ich realizacji. IPD w części opracowanej przez doradcę zawodowego stanowić ma pomoc świadczoną klientowi w ramach procesu doradczego, ułatwiającego podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego, ma być zaplanowaną aktywnością uczestnika Projektu w kierunku zmiany umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia. Etap tworzenia IPD obejmować ma proces doradczy, w wyniku którego nastąpi: identyfikacja oczekiwań uczestnika Projektu i wstępnych celów zawodowych, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczenie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez uczestnika Projektu. Doradca zawodowy na rzecz uczestnika Projektu na świadczyć dworactwo personalne, poradnictwo zawodowe. IPD sporządzone powinny zostać przez osoby przygotowane do rozwiązywania problemów klienta poprzez identyfikacje tych problemów i trudności, diagnozowanie potrzeb społecznych, a także ocenę doradcza i wspieranie w zakresie podejmowania przez niego konkretnych, realistycznych działań. IPD powinny być oparte o wspólną pracę psychologa, doradcy zawodowego i klienta, udokumentowaną w formie pisemnej. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie 60 Indywidualnych Planów Działania dla 60 uczestników Projektu, w tym: w roku 2013 – 30 IPD, w roku 2014 – 30 IPD, Uczestnikami projektu dla których należy sporządzić IPD są osoby w wieku aktywności zawodowej i są to osoby zarówno bezrobotne, nieaktywne zawodowo jak i osoby zatrudnione w rolnictwie. Są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie gminy Zakliczyn. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego Indywidualnych Planów Działania, w następujących okresach: w roku 2013 – w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, w rok 2014 – od 03 marca 2014r. do 01 kwietnia 2014r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany powyższych terminów w zależności od terminu zakończenia procesu rekrutacji uczestników Projektu w danym roku kalendarzowym. Zleceniobiorca ma obowiązek opracować projekt formularza Indywidualnego Planu Działania i dostarczyć go do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do w/w formularza, który może podlegać modyfikacjom, zgodnie z uwagami Zamawiającego. Miejsce sporządzenia IPD – gmina Zakliczyn. 2.Warsztaty grupowe z psychologiem w formie treningu kompetencji społecznych i wychowawczych których celem jest ogólna poprawa i wzmocnienie sprawności psychicznej uczestników Projektu. Psycholog posiadać powinien wykształcenie wyższe psychologiczne potwierdzone dyplomem ukończenia studiów psychologicznych oraz przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe. Spotkania z psychologiem winny obejmować w szczególności nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych, likwidacji barier w komunikacji, interpersonalnej, doskonalenie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, określenie norm i zasad współżycia w rodzinie i jej otoczeniu, umacnianie więzi i budowanie właściwych relacji w kontekście rodziny i jej otoczenia. Trening redukcji frustracji, planowanie własnego rozwoju w kontekście zachowania właściwej funkcji w rodzinie. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie 40 godzin grupowych warsztatów z psychologiem dla 60 uczestników Projektu, w tym: w roku 2013 – 20 godzin grupowych warsztatów z psychologiem dla 30 uczestników projektu, tj. 4 spotkania po 5 godzin, w roku 2014 – 20 godzin grupowych warsztatów z psychologiem dla 30 uczestników projektu, tj. 4 spotkania po 5 godzin. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie 40 godzin grupowych warsztatów z psychologiem, gdzie 1 godzina = 45 min. Uczestnikami projektu są osoby w wieku aktywności zawodowej i są to osoby zarówno bezrobotne, nieaktywne zawodowo jak i osoby zatrudnione w rolnictwie. Są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie gminy Zakliczyn. Przedmiot zamówienia obejmuje grupowe warsztaty z psychologiem dla uczestników Projektu, w następujących okresach: w roku 2013 – od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2013 r. w roku 2014 – od 04 kwietnia 2014 r. do 30 listopada 2014 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany powyższych terminów w zależności od terminu zakończenia procesu rekrutacji uczestników projektu w danym roku kalendarzowym oraz sporządzenia Indywidualnych Planów Działania. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie zastrzega, iż podana powyżej liczba godzin jest wartością szacunkową i liczba godzin ostatecznie zamawianych będzie uzależniona od rzeczywistego zapotrzebowania przez uczestników projektu, przez co rozumieć należy, że może ona być zmniejszona, a zapłacie podlegać będą świadczenia realnie wykonane. Zmniejszenie liczby godzin nie będzie powodować po stronie Zleceniobiorcy jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Miejsce przeprowadzenia grupowych warsztatów z psychologiem – gmina Zakliczyn. Warsztaty grupowe z doradcą zawodowym, których celem jest poznanie oczekiwań uczestników Projektu wobec przyszłej sytuacji zawodowej oraz możliwości i predyspozycji, a także wzbudzenie motywacji do pełnego uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności umożliwiających powrót do życia społecznego w tym na rynku pracy i aktywizacji zawodowej. Zajęcia z doradcą winny objąć między innymi umiejętności autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku, umiejętność przemawiania i wystąpień publicznych, umiejętność radzenia sobie ze stresem i pozytywnego wykorzystywania kryzysów, świadomość własnych zasobów i umiejętności. Warsztaty grupowe z doradcą zawodowym mają mieć formę dworactwa personalnego, poradnictwa zawodowego. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie 20 godzin grupowych warsztatów z doradcą zawodowym dla 60 uczestników Projektu, w tym: w roku 2013 – 10 godzin grupowych warsztatów z doradcą zawodowym dla 30 uczestników projektu, tj. 2 spotkania po 5 godzin, w roku 2014 – 10 godzin grupowych warsztatów z doradcą zawodowym dla 30 uczestników projektu, tj. 2 spotkania po 5 godzin. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie 20 godzin grupowych warsztatów z doradcą zawodowym, gdzie 1 godzina = 45 min. Uczestnikami projektu są osoby w wieku aktywności zawodowej i są to osoby zarówno bezrobotne, nieaktywne zawodowo jak i osoby zatrudnione w rolnictwie. Są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie gminy Zakliczyn. Przedmiot zamówienia obejmuje grupowe warsztaty z doradcą zawodowym dla uczestników Projektu, w następujących okresach: w roku 2013 – od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2013 r. w roku 2014 – od 02 kwietnia 2014 r. do 30 listopada 2014 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany powyższych terminów w zależności od terminu zakończenia procesu rekrutacji uczestników projektu w danym roku kalendarzowym oraz sporządzenia Indywidualnych Planów Działania. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie zastrzega, iż podana powyżej liczba godzin jest wartością szacunkową i liczba godzin ostatecznie zamawianych będzie uzależniona od rzeczywistego zapotrzebowania przez uczestników projektu, przez co rozumieć należy, że może ona być zmniejszona, a zapłacie podlegać będą świadczenia realnie wykonane. Zmniejszenie liczby godzin nie będzie powodować po stronie Zleceniobiorcy jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Doradca zawodowy musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie oraz spełniać jeden z warunków jakimi są wykształcenie o kierunku doradztwo zawodowe, lub/i studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego lub/i licencja doradcy zawodowego oraz przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe. Miejsce przeprowadzenia grupowych warsztatów z doradcą zawodowym – gmina Zakliczyn. II. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia IPD w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu, chyba że Uczestnik Projektu nie wyrazi na to zgody wtedy miejsce na spotkanie wyznacza Wykonawca. W tej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi Projektu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na miejsce spotkania ze specjalistą. Miejsce to Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym. Ze spotkań ze specjalistami Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu listę obecności (z określeniem liczby godzin poświęconych na sporządzenie IPD, terminem ich przeprowadzenia. Zleceniobiorca ma obowiązek opracować projekt formularza listy obecności i dostarczyć go do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od podpisania umowy – Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do w/w formularza, który może podlegać modyfikacjom, zgodnie z uwagami Zamawiającego). Indywidualne Plany Działania Wykonawca musi dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zakończenia ich sporządzania. III. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia warsztatów grupowych z psychologiem i doradcą zawodowym w odpowiednio przystosowanej do tego sali, mogącej swobodnie pomieścić wszystkich Uczestników Projektu, wyposażonej w odpowiedni sprzęt, znajdującej się na terenie gminy Zakliczyn. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi Projektu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na miejsce realizacji grupowych warsztatów z psychologiem i doradcą zawodowym. Gdy zaistnieje taka konieczność Wykonawca zapewnia transport Uczestników Projektu z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji zadania i z powrotem, autobusem klimatyzowanym, posiadającym aktualny przegląd techniczny. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników warsztatów grupowych od następstw nieszczęśliwych wypadków. Okres ubezpieczenia obejmie cały okres trwania warsztatów oraz dowóz uczestników z miejsca zamieszkania na miejsce realizacji warsztatów oraz z miejsca realizacji warsztatów do miejsca zamieszkania. Miejsce realizacji warsztatów Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca w trakcie warsztatów grupowych z psychologiem i doradcą zawodowym powinien zapewnić uczestnikom usługę cateringową w postaci drożdżówek (różne smaki) po 2 sztuki na Uczestnika Projektu, kawa, herbata, napoje zimne (soki owocowe, woda mineralna gazowana i niegazowana), cukier, śmietanka w proszku, kubki jednorazowe, talerzyki jednorazowe, serwetki, łyżeczki jednorazowe, paluszki słone, ciastka kruche. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć każdego Uczestnika Projektu w trakcie warsztatów w materiały piśmiennicze (długopis, notatnik) oraz materiały dydaktyczne zgodnie z zakresem tematycznym zajęć, jak również do przekazania jednego kompletu materiałów dydaktycznych (do zajęć teoretycznych) dla Zamawiającego (jeżeli zachodzi taka konieczność, Wykonawca wlicza w cenę warsztatów koszt przeznaczonego dla Zamawiającego zestawu materiałów dydaktycznych). Komplet materiałów dydaktycznych Wykonawca dostarczy do Zamawiającego, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Materiały powinny być oznaczone logo POKL i przekazane Uczestnikom Projektu za potwierdzeniem odbioru. Oznakowanie materiałów powinno być zgodne z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki – Warszawa, 4 luty 2009 r. Z grupowych warsztatów Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do ostatniego dnia miesiąca w którym miały miejsce listę obecności. IV. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską poprzez zamieszczanie w dokumentacji zamówienia informacji o udziale Unii Europejskiej a także oznakowania miejsca realizacji zamówienia, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 210/25 z 31.7.2006) oraz Rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 371/1 z 27.12.2006) i wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. V. Wykonawca w razie konieczności zobowiązany będzie do sfinansowania kosztów opieki nad osobami zależnymi od Uczestników Projektu zarówno w trakcie sporządzania IPD jaki i warsztatów grupowych oraz kosztów dojazdu Uczestników Projektu na miejsce realizacji Projektu. VI. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji: imienna lista obecności uczestników grupowych warsztatów, spotkań indywidualnych, ćwiczeń; dziennik grupowych warsztatów, spotkań indywidualnych, ćwiczeń zawierający, wymiar godzin i rodzaj przeprowadzonych zajęć dla każdego uczestnika; VII. Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za wykonanie zamówienia zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o: nie zgłoszeniu się uczestników na grupowe warsztaty, spotkania indywidualne, ćwiczenia; przerwaniu grupowych warsztatów, indywidualnych spotkań, ćwiczeń lub rezygnacji z uczestnictwa oraz każdorazowej nieobecności Uczestnika Projektu, innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację umowy. VIII. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 5 dni od dnia zakończenia realizacji zamówienia, następujących dokumentów: oryginału imiennego wykazu osób, które ukończyły udział w Projekcie; oryginału imiennego wykazu osób, które nie ukończyły udziału w Projekcie; kserokopii dziennika zajęć poświadczonej za zgodność z oryginałem; kserokopii list obecności poświadczonych za zgodność z oryginałem; oryginału kosztorysu powykonawczego; innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia zamówienia. IX. Wykonawca winien zapewnić Uczestnikom Projektu warunki do nauki w oparciu o zasady BHP X. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wśród uczestników zajęć oceny merytorycznej i technicznej ich przebiegu, m.in. na podstawie formularza ankiety oceniającej, jak również przedstawienia jej wyników Zamawiającemu. Zleceniobiorca ma obowiązek opracować projekt ankiety i dostarczyć go do siedziby Zamawiającego nie później niż 5 dni przed datą jej przeprowadzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do w/w formularza, który może podlegać modyfikacjom, zgodnie z uwagami Zamawiającego. XI. Wykonawca przed rozpoczęciem zajęć, zobowiązany będzie do zapoznania jego uczestników ze szczególnym programem poprzez przekazanie im harmonogramu realizowanych zajęć. XII. Po zakończeniu zajęć, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie zajęć. Dokument musi posiadać stosowne oznakowanie. XIII. Wykonawca nie może pobierać od Uczestników Projektu jakichkolwiek środków pieniężnych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy tj. usługi o charakterze analogicznym do zamówienia podstawowego do wartości 50% zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.12.70-6, 85.31.23.20-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie będzie wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu wymogów z art. 22 ust. 1. ustawy – według załącznika nr 2, oraz na podstawie zaświadczenia o wpisie wykonawcy do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia prowadzonego przez właściwego Marszałka województwa
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu wymogów z art. 22 ust. 1. ustawy – według załącznika nr 2
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu wymogów z art. 22 ust. 1. ustawy – według załącznika nr 2
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu wymogów z art. 22 ust. 1. ustawy – według załącznika nr 2
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu wymogów z art. 22 ust. 1. ustawy – według załącznika nr 2

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zleceniodawca przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie dotyczącym: a.terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, na które strony nie miały wpływu, a które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, b. sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego i nie powoduje konieczności zwiększenia wynagrodzenia, Zmiany umowy wymagają dochowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gopszakliczyn.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie, adres: ul. Spokojna 1, 32-840 Zakliczyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2013 godzina 13:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie, adres: ul. Spokojna 1, 32-840 Zakliczyn.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Czas na aktywność w Zakliczynie jest to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak