Oświadczenie do rozstrzygnięcia zamówienia publicznego nr GOPS/1/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r. na dożywianie dzieci na 2018 rok

OŚWIADCZENIE

W związku z zastrzeżeniami, zgłoszonymi po ogłoszeniu w dniu 28 grudnia 2017 roku wyników Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GOPS/1/2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku „Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkole ponadgimnazjalnej w Zakliczynie”, dokonano ponownej oceny ofert i badania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (tj. Zajazd Małopolska – Małgorzata Krajewska) spełnia warunki udziału w postępowaniu, w wyniku czego ustalono, iż wykonawca Zajazd Małopolska – Małgorzata Krajewska nie spełnia przewidzianego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogu „co najmniej 3 lat wykonywania usług w formie cateringu na rzecz dzieci i młodzieży w szkole”.

W związku z powyższym, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Spółdzielnia Socjalna „Serce Pogórza” Dzierżaniny 72, która to oferta spełnia w pełni wymogi przewidziane w zapytaniu ofertowym z dnia 6 grudnia 2017 roku.

                                                                            Kierownik GOPS

                                                                                             Zuzanna Filipska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.