Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zamówienia na dożywianie dzieci na 2018 rok

Znak. GOPS /1/2017                                                                                                                                                                            Zakliczyn, dnia 28.12 2017 r.

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr: GOPS /1/2017 z dnia  06.12.2017 r. Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w szkole ponadgimnazjalnej w gminie Zakliczyn w 2018 r.

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zamówienia

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie zawiadamia o tym, że:

 

  1. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

Zajazd Małopolska – Krajewska Małgorzata

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta Wykonawcy:

Zajazd Małopolska – Krajewska Małgorzata

 

Spełniła wymogi przewidziane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym,  a także obowiązujących przepisach prawa oraz była najkorzystniejsza ze względu na kryterium cenowe.

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną im punktacją:

lp Wykonawca (nazwa, siedziba i adres)  punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie kryterium ceny Łączna kwota przyznana Wykonawcy
1/17  

1. Spółdzielnia Socjalna „Serce Pogórza„ Dzierżaniny  72

 

 

 

 

 

 

98 %

 

120 978 zł.

2/17 2. Zajazd Małopolska – Krajewska Małgorzata

 

 

100 %

 

 

 

92 664 zł.

 

  1. Oferta odrzucona – brak
  2. Żaden  z wykonawców nie został wykluczony z postępowania.
  3. Umowa dotycząca przedmiotu postępowania zawarta zostanie  po upływie 5 dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Kierownik GOPS

                                                                                             Zuzanna Filipska

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.